Visa allt om A Fashions Sweden AB
Visa allt om A Fashions Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-01 2010-01 2009-01 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 863 51 428 54 099 49 317 53 068 53 159 50 638 53 356 32 444 30 200
Övrig omsättning 2 538 1 885 1 927 952 822 168 170 182 5 270 3 803
Rörelseresultat (EBIT) -10 824 -5 936 -192 -1 424 -10 789 -5 876 -6 612 -2 723 -3 373 -2 037
Resultat efter finansnetto -10 871 -6 077 -402 -1 606 -11 305 -6 115 -6 863 -3 169 -4 020 -2 013
Årets resultat -10 871 -6 077 -402 -1 606 -11 305 -6 115 -6 863 -3 169 -3 291 -1 576
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-01 2010-01 2009-01 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 729 9 875 13 451 10 811 3 989 12 647 9 609 9 216 6 472 6 240
Omsättningstillgångar 4 766 7 148 6 379 7 692 7 178 13 430 11 229 10 197 6 172 6 703
Tillgångar 7 495 17 023 19 830 18 504 11 167 26 076 20 838 19 413 12 644 12 943
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -5 465 -4 594 1 483 1 884 3 491 795 911 104 912 2 018
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 520 14 909 9 113 8 471 703 17 734 0 7 670 0 474
Kortfristiga skulder 4 441 6 708 9 235 8 149 6 973 7 547 19 928 11 639 11 732 9 920
Skulder och eget kapital 7 495 17 023 19 830 18 504 11 167 26 076 20 838 19 413 12 644 12 943
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
2012-02
2011-01
2010-01
2009-01
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 869 1 599 1 704 689 672
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 097 11 769 12 544 11 517 11 762 10 211 9 996 9 658 8 870 7 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 361 3 005 3 195 2 943 3 388 3 080 3 504 3 672 3 073 2 747
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Omsättning 36 401 53 313 56 026 50 269 53 890 53 327 50 808 53 538 37 714 34 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 74 73 58 52 60 61 66 36 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 594 695 741 850 1 021 886 830 808 901 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 203 224 216 251 293 237 251 232 344 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 195 -3 270 2 534 1 682 -6 034 -2 011 -3 788 80 -2 041 -947
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,15% -4,94% 9,70% -7,07% -0,17% 4,98% -5,09% - 7,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -144,42% -34,87% -0,97% -7,70% -96,58% -22,48% -31,71% -13,77% -29,86% -14,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -31,96% -11,54% -0,35% -2,89% -20,32% -11,03% -13,05% -5,01% -11,64% -6,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,70% 62,81% 64,90% 62,32% 61,17% 52,57% 53,64% 62,05% 52,72% 54,83%
Rörelsekapital/omsättning 0,96% 0,86% -5,28% -0,93% 0,39% 11,07% -17,18% -2,70% -17,14% -10,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -72,92% -26,99% 7,48% 10,18% 31,26% 3,05% 4,37% 0,54% 7,21% 18,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,35% 74,15% 31,40% 46,89% 51,81% 130,16% 32,52% 46,48% 28,55% 28,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...