Visa allt om Emperi Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Emperi Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 061 6 427 6 247 7 033 5 701 6 733 6 467 8 064 7 253 7 421
Övrig omsättning - - - 8 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 435 236 402 299 -285 -55 307 491 182 339
Resultat efter finansnetto 435 240 407 306 -255 602 386 610 25 364
Årets resultat 97 185 331 281 -255 581 265 456 -66 293
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 0 2 400 2 202 2 225 1 420 2 197 2 715 2 587 2 437
Omsättningstillgångar 1 617 1 629 1 869 2 025 1 938 3 167 2 655 2 532 1 393 1 340
Tillgångar 2 017 1 629 4 269 4 226 4 163 4 587 4 852 5 247 3 980 3 777
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 403 306 3 806 3 600 3 443 3 999 3 543 3 278 2 942 3 158
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 80 76 62 712 630 431 0
Långfristiga skulder 298 16 8 0 0 0 0 3 0 0
Kortfristiga skulder 1 316 1 307 456 547 643 526 597 1 336 607 619
Skulder och eget kapital 2 017 1 629 4 269 4 226 4 163 4 587 4 852 5 247 3 980 3 777
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 445 427 411 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 855 828 833 799 756 284 453 511 451
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 457 553 584 533 454 445 503 524 492
Utdelning till aktieägare 0 0 300 125 125 300 125 0 120 150
Omsättning 7 061 6 427 6 247 7 041 5 701 6 733 6 467 8 064 7 253 7 421
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 531 3 214 3 124 3 517 2 851 3 367 3 234 2 688 2 418 2 474
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 744 660 669 750 691 654 635 494 515 492
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 435 239 429 326 -258 -23 338 581 273 437
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,86% 2,88% -11,18% 23,36% -15,33% 4,11% -19,80% 11,18% -2,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,01% 14,73% 9,63% 7,31% -5,81% 13,12% 10,10% 11,68% 5,20% 10,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,29% 3,73% 6,58% 4,39% -4,24% 8,94% 7,58% 7,60% 2,85% 5,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,64% 38,73% 46,23% 42,16% 40,41% 37,81% 44,46% 38,10% 42,92% 42,85%
Rörelsekapital/omsättning 4,26% 5,01% 22,62% 21,02% 22,72% 39,22% 31,82% 14,83% 10,84% 9,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,98% 18,78% 89,15% 85,19% 82,70% 87,18% 73,02% 62,47% 73,92% 83,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,84% 114,69% 370,61% 340,95% 272,78% 565,59% 419,10% 173,73% 156,01% 178,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...