Visa allt om Älvfoto Aktiebolag
Visa allt om Älvfoto Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 476 1 480 1 627 2 243 2 374 2 496 2 891 1 273 3 704 4 142
Övrig omsättning 41 65 12 79 92 62 - - 1 5
Rörelseresultat (EBIT) -354 -117 -60 103 -121 28 -60 10 4 -485
Resultat efter finansnetto 137 162 219 381 164 303 53 148 -36 -514
Årets resultat 137 162 219 381 164 303 53 148 -36 -514
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 520 339 357 383 412 388 265 307 138 158
Omsättningstillgångar 731 737 772 860 754 828 927 1 082 1 014 1 063
Tillgångar 1 251 1 075 1 129 1 243 1 166 1 216 1 192 1 389 1 152 1 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 306 394 511 299 435 182 259 111 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 124 134 146 98 104 298 300 292 225
Kortfristiga skulder 958 646 601 585 769 676 712 830 749 888
Skulder och eget kapital 1 251 1 075 1 129 1 243 1 166 1 216 1 192 1 389 1 152 1 221
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 0 1 4 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 593 515 577 620 599 579 234 699 729
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 209 151 207 223 179 160 55 214 234
Utdelning till aktieägare 150 150 250 0 0 0 50 10 0 0
Omsättning 1 517 1 545 1 639 2 322 2 466 2 558 2 891 1 273 3 705 4 147
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 492 493 542 748 791 832 964 424 1 235 1 381
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 258 268 222 263 282 260 248 97 309 327
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -336 -99 -37 132 -53 56 -19 25 53 -427
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,27% -9,04% -27,46% -5,52% -4,89% -13,66% 127,10% - -10,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,67% 17,02% 21,35% 32,42% 15,35% 26,97% 7,55% 11,52% 0,35% -39,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,89% 12,36% 14,81% 17,97% 7,54% 13,14% 3,11% 12,57% 0,11% -11,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,23% 58,18% 52,55% 51,54% 46,59% 47,64% 41,30% 40,30% 41,66% 30,15%
Rörelsekapital/omsättning -15,38% 6,15% 10,51% 12,26% -0,63% 6,09% 7,44% 19,80% 7,15% 4,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,42% 28,47% 34,90% 41,11% 25,64% 35,77% 15,27% 18,65% 9,64% 8,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,70% 5,73% 8,32% 11,79% 6,11% 24,41% 20,08% 13,37% 11,35% 16,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...