Visa allt om Stamford AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 36 467 36 998 21 967 30 841 28 204 28 481 28 896 16 109 11 094 10 472
Övrig omsättning 27 - 4 259 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 189 9 975 1 838 5 090 4 232 4 391 4 460 853 1 228 595
Resultat efter finansnetto 9 212 9 983 1 838 5 104 4 267 4 518 4 495 887 1 252 598
Årets resultat -183 -270 1 020 3 969 3 304 3 487 3 210 1 516 912 427
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 283 465 352 382 615 390 531 139 0 359
Omsättningstillgångar 19 295 20 291 6 097 11 393 12 258 12 749 11 721 11 499 7 286 6 318
Tillgångar 19 578 20 756 6 449 11 775 12 873 13 139 12 252 11 638 7 286 6 677
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 404 1 587 2 293 5 274 4 604 4 700 4 213 1 291 2 293 1 731
Obeskattade reserver 1 150 1 150 490 0 48 69 73 17 1 231 1 231
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 024 18 019 3 666 6 502 8 220 8 370 7 967 10 330 3 763 3 715
Skulder och eget kapital 19 578 20 756 6 449 11 775 12 873 13 139 12 252 11 638 7 286 6 677
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 153 1 077 1 044 1 287 441 0 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 10 532 12 089 12 199 11 962 6 829 4 280 4 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 4 827 5 397 5 193 5 432 3 273 1 852 2 167
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 000 3 300 3 400 3 000 0 1 000 350
Omsättning 36 494 36 998 21 971 31 100 28 204 28 481 28 896 16 109 11 094 10 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 31 23 20 25 27 27 27 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 257 1 193 955 1 542 1 128 1 055 1 070 597 1 109 1 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 679 709 858 760 701 703 399 628 711
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 410 10 178 2 078 5 323 4 465 4 532 4 602 888 1 228 744
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,44% 68,43% -28,77% 9,35% -0,97% -1,44% 79,38% 45,20% 5,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,05% 48,11% 28,53% 43,35% 33,15% 34,39% 36,69% 7,62% 17,20% 9,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,26% 26,99% 8,38% 16,55% 15,13% 15,87% 15,56% 5,51% 11,29% 6,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,91% 98,43% 98,44% 84,13% 96,86% 96,67% 96,85% 92,59% 92,12% 93,79%
Rörelsekapital/omsättning 6,23% 6,14% 11,07% 15,86% 14,32% 15,38% 12,99% 7,26% 31,76% 24,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,75% 11,97% 41,48% 44,79% 36,06% 36,18% 34,83% 11,20% 43,92% 39,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,34% 112,61% 166,31% 175,22% 149,12% 152,32% 147,12% 111,32% 193,62% 170,07%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...