Visa allt om SVENLJUNGA TM-LICENSSVETS Aktiebolag
Visa allt om SVENLJUNGA TM-LICENSSVETS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 279 2 685 2 299 4 365 3 368 2 829 4 991 6 050 3 643 3 168
Övrig omsättning 70 - 20 4 - 114 - 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) 195 18 -228 390 15 -611 562 549 500 434
Resultat efter finansnetto 195 20 -224 395 16 -609 582 559 501 432
Årets resultat 190 20 -194 403 45 -394 477 402 233 281
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 121 135 203 276 351 568 308 256 179
Omsättningstillgångar 897 1 011 958 1 388 1 489 1 088 1 760 2 505 1 807 1 289
Tillgångar 981 1 132 1 092 1 591 1 765 1 439 2 328 2 814 2 063 1 468
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 928 818 878 1 172 889 969 1 363 1 286 1 004 836
Obeskattade reserver 0 0 0 30 64 94 309 330 404 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 314 214 389 811 376 656 1 197 655 359
Skulder och eget kapital 981 1 132 1 092 1 591 1 765 1 439 2 328 2 814 2 063 1 468
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 607 583 456 597 327 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 363 1 062 1 139 1 152 376 729 1 143 1 272 580 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 215 492 471 506 454 709 752 933 610 473
Utdelning till aktieägare 600 80 0 100 120 0 0 400 120 65
Omsättning 1 349 2 685 2 319 4 369 3 368 2 943 4 991 6 062 3 643 3 168
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 4 4 3 4 6 7 7 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 640 895 575 1 091 1 123 707 832 864 520 1 056
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 300 554 401 384 485 514 428 435 239 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 207 61 -160 463 91 -532 651 605 529 464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,36% 16,79% -47,33% 29,60% 19,05% -43,32% -17,50% 66,07% 14,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,98% 1,77% -20,42% 24,89% 0,91% -42,18% 25,17% 19,94% 24,29% 29,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,32% 0,74% -9,70% 9,07% 0,48% -21,46% 11,74% 9,27% 13,75% 13,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,29% 84,95% 83,56% 58,37% 59,98% 67,16% 79,62% 74,56% 74,28% 74,84%
Rörelsekapital/omsättning 65,91% 25,96% 32,36% 22,89% 20,13% 25,17% 22,12% 21,62% 31,62% 29,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,60% 72,26% 80,40% 75,05% 53,04% 72,15% 68,10% 54,14% 62,77% 70,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 661,11% 321,97% 447,66% 356,81% 183,60% 289,36% 268,29% 209,27% 275,88% 359,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...