Visa allt om BENAB Aktiebolag
Visa allt om BENAB Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 137 2 182 1 820 2 224 2 271 2 788 2 583 3 830 17 629 15 386
Övrig omsättning - - - - - - 127 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 63 105 -104 -88 -105 -170 100 -69 312 308
Resultat efter finansnetto -3 23 -177 -161 -202 43 -60 -224 66 145
Årets resultat -3 39 -177 -161 -195 143 87 0 101 88
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 201 2 384 2 538 2 714 2 841 2 795 3 001 3 269 3 502 3 045
Omsättningstillgångar 1 269 1 047 1 111 1 426 1 265 1 569 2 323 2 237 4 744 4 801
Tillgångar 3 470 3 431 3 649 4 140 4 106 4 364 5 324 5 506 8 246 7 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 169 1 172 1 132 1 309 1 470 1 665 1 562 1 475 1 475 1 373
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 7 108 58 284 358
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 568 1 678 1 798 1 943 2 063 2 153 2 231 2 447 2 663 2 233
Kortfristiga skulder 734 581 718 888 573 539 1 424 1 527 3 824 3 881
Skulder och eget kapital 3 470 3 431 3 649 4 140 4 106 4 364 5 324 5 506 8 246 7 846
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 520 651 576 669
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 373 425 444 479 724 517 18 15 256 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 60 48 104 169 276 301 323 248 479 384
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 2 137 2 182 1 820 2 224 2 271 2 788 2 710 3 830 17 629 15 386
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 0 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 069 1 091 - 1 112 1 136 1 394 1 292 1 915 5 876 5 129
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 218 242 - 319 506 414 434 522 438 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 245 285 71 87 66 6 315 187 607 559
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,06% 19,89% -18,17% -2,07% -18,54% 7,94% -32,56% -78,27% 14,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,82% 3,06% -2,82% -2,08% -2,56% 4,86% 2,44% 0,31% 3,98% 4,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,95% 4,81% -5,66% -3,87% -4,62% 7,60% 5,03% 0,44% 1,86% 2,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,09% 79,97% 78,24% 81,25% 81,02% 75,72% 88,46% 59,84% 20,65% 21,79%
Rörelsekapital/omsättning 25,04% 21,36% 21,59% 24,19% 30,47% 36,94% 34,80% 18,54% 5,22% 5,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,69% 34,16% 31,02% 31,62% 35,80% 38,27% 30,83% 27,55% 20,37% 20,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,72% 119,62% 85,65% 96,85% 128,10% 254,55% 158,01% 141,91% 83,45% 82,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...