Visa allt om Håkan Halvarssons El Aktiebolag
Visa allt om Håkan Halvarssons El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 896 2 949 2 513 2 884 2 533 2 537 2 656 1 733 1 552 1 495
Övrig omsättning - - - 69 - 10 - - 25 -
Rörelseresultat (EBIT) 292 423 111 341 167 206 219 124 191 27
Resultat efter finansnetto 291 423 111 341 168 209 220 125 205 38
Årets resultat 253 350 181 138 91 172 167 92 136 27
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 129 178 228 27 39 88 92 64 80
Omsättningstillgångar 1 531 1 542 1 488 1 356 1 148 1 127 1 159 1 017 809 947
Tillgångar 1 611 1 671 1 667 1 584 1 174 1 166 1 246 1 108 873 1 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 146 1 193 1 093 912 774 783 811 659 567 431
Obeskattade reserver 38 71 97 219 58 15 40 46 50 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308
Kortfristiga skulder 427 407 477 453 342 368 396 403 256 255
Skulder och eget kapital 1 611 1 671 1 667 1 584 1 174 1 166 1 246 1 108 873 1 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 336 320 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 755 754 792 702 693 349 191 0 97
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 285 261 272 250 242 241 194 119 146
Utdelning till aktieägare 400 300 250 0 0 100 200 15 0 0
Omsättning 2 896 2 949 2 513 2 953 2 533 2 547 2 656 1 733 1 577 1 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 448 1 475 1 257 1 442 1 267 1 269 1 328 867 776 748
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 539 520 508 532 476 468 464 353 212 257
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 341 472 160 361 179 220 246 146 202 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,80% 17,35% -12,86% 13,86% -0,16% -4,48% 53,26% 11,66% 3,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,13% 25,31% 6,66% 21,59% 14,48% 18,01% 17,58% 11,28% 23,83% 3,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,08% 14,34% 4,42% 11,86% 6,71% 8,28% 8,25% 7,21% 13,40% 2,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,81% 64,02% 64,78% 62,66% 58,90% 63,85% 55,87% 61,57% 53,35% 56,52%
Rörelsekapital/omsättning 38,12% 38,49% 40,23% 31,31% 31,82% 29,92% 28,73% 35,43% 35,63% 46,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,98% 74,71% 70,11% 68,36% 69,57% 68,10% 67,45% 62,54% 69,07% 44,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,95% 294,35% 261,01% 228,92% 239,18% 216,85% 209,85% 169,23% 202,73% 272,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...