Visa allt om Mats Lööv Aktiebolag
Visa allt om Mats Lööv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3 365 3 621 4 163 2 600 3 675 5 815 7 631 4 574 6 240 6 071
Övrig omsättning 10 205 59 128 49 65 59 98 76 59
Rörelseresultat (EBIT) 167 269 90 -99 48 14 837 341 450 694
Resultat efter finansnetto 198 302 129 -57 85 68 856 348 499 703
Årets resultat 245 227 150 64 181 98 465 184 265 370
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 828 791 800 134 105 109 136 159 169 130
Omsättningstillgångar 1 534 1 731 1 759 2 184 2 656 2 493 2 687 1 955 2 919 2 763
Tillgångar 2 362 2 522 2 559 2 318 2 761 2 602 2 823 2 114 3 088 2 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 523 1 428 1 351 1 351 1 437 1 406 1 458 1 143 1 109 994
Obeskattade reserver 386 504 496 562 706 871 941 722 630 509
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 452 589 712 406 617 325 424 248 1 348 1 390
Skulder och eget kapital 2 362 2 522 2 559 2 318 2 761 2 602 2 823 2 114 3 088 2 893
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 360 378 360 360 360 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 177 176 177 180 180 181 182 178 179 174
Utdelning till aktieägare 400 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Omsättning 3 375 3 826 4 222 2 728 3 724 5 880 7 690 4 672 6 316 6 130
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 365 3 621 4 163 2 600 3 675 5 815 7 631 4 574 6 240 6 071
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 555 560 552 561 567 570 562 565 559
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 167 269 90 -99 52 30 859 363 473 714
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,07% -13,02% 60,12% -29,25% -36,80% -23,80% 66,83% -26,70% 2,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,38% 11,93% 5,08% -2,20% 3,11% 2,61% 30,32% 16,51% 16,16% 24,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,88% 8,31% 3,12% -1,96% 2,34% 1,17% 11,22% 7,63% 8,00% 11,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,84% 24,52% 20,61% 21,15% 21,63% 13,05% 21,22% 23,15% 19,20% 23,82%
Rörelsekapital/omsättning 32,15% 31,54% 25,15% 68,38% 55,48% 37,28% 29,66% 37,32% 25,18% 22,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,23% 72,21% 67,91% 77,19% 70,89% 78,71% 76,21% 79,24% 50,60% 47,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 324,12% 284,04% 229,21% 516,50% 402,76% 732,00% 614,15% 746,77% 208,23% 144,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...