Visa allt om GEOSIGMA Aktiebolag
Visa allt om GEOSIGMA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 81 258 75 601 76 045 80 368 93 063 81 588 83 028 75 020 71 946 81 030
Övrig omsättning 1 996 1 406 1 145 1 592 443 318 5 266 167 240
Rörelseresultat (EBIT) 5 281 923 2 638 -1 934 7 297 6 163 5 154 3 846 113 4 245
Resultat efter finansnetto 5 015 727 2 507 -1 656 7 092 6 093 5 105 3 853 256 4 369
Årets resultat -380 -77 303 -1 255 4 644 4 403 3 864 2 786 333 3 142
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 018 1 886 2 722 1 871 2 293 2 506 1 560 1 798 2 169 2 159
Omsättningstillgångar 22 572 25 641 23 311 26 142 33 927 27 610 24 493 24 066 21 400 22 351
Tillgångar 23 590 27 527 26 033 28 013 36 220 30 116 26 053 25 864 23 569 24 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 954 7 335 7 411 7 108 12 362 11 718 13 156 13 290 12 005 12 191
Obeskattade reserver 0 0 0 0 175 175 200 448 694 1 095
Avsättningar (tkr) 0 0 606 788 1 696 351 434 375 303 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 000 1 500 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 636 20 192 18 016 20 117 20 987 16 372 12 263 11 751 10 567 11 224
Skulder och eget kapital 23 590 27 527 26 033 28 013 36 220 30 116 26 053 25 864 23 569 24 510
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 829 1 503 2 024 1 882 1 552 983 1 360 1 248 1 214
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 28 262 29 666 32 738 33 137 32 518 33 518 30 348 30 054 29 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 14 807 13 738 15 214 15 367 15 966 15 313 14 268 13 931 14 321
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 999 3 999 3 999 3 999 1 501 519
Omsättning 83 254 77 007 77 190 81 960 93 506 81 906 83 033 75 286 72 113 81 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 58 63 60 68 68 70 72 69 71 71
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 401 1 200 1 267 1 182 1 369 1 166 1 153 1 087 1 013 1 141
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 781 723 774 790 779 722 734 706 674 661
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 101 1 759 3 284 -1 299 7 919 6 630 5 756 4 571 920 5 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,48% -0,58% -5,38% -13,64% 14,06% -1,73% 10,67% 4,27% -11,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,44% 3,38% 10,41% -5,28% 20,18% 20,58% 19,85% 14,99% 1,29% 17,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,51% 1,23% 3,56% -1,84% 7,85% 7,60% 6,23% 5,17% 0,42% 5,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,86% 100,00% 81,97% 100,00% 80,39% 85,23% 100,00% 87,42% 83,71% 77,61%
Rörelsekapital/omsättning 7,31% 7,21% 6,96% 7,50% 13,90% 13,77% 14,73% 16,42% 15,06% 13,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,48% 26,65% 28,47% 25,37% 34,49% 39,34% 51,06% 52,66% 53,06% 52,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,68% 126,99% 129,39% 129,95% 161,66% 168,64% 199,73% 204,80% 202,52% 199,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...