Visa allt om Kosta på Dig ett leende Aktiebolag
Visa allt om Kosta på Dig ett leende Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 210 373 326 636 3 979 6 098 6 385 6 521 6 886 5 655
Övrig omsättning 283 339 - 116 1 866 444 525 596 108 -
Rörelseresultat (EBIT) 250 93 -532 -79 1 418 1 135 1 119 712 383 80
Resultat efter finansnetto 250 91 -242 -1 050 1 405 1 118 1 078 710 384 49
Årets resultat 211 91 -242 -1 050 989 840 761 501 464 92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 220 1 000 303 438 477 356 160
Omsättningstillgångar 459 549 481 982 1 442 1 162 1 606 941 1 230 1 327
Tillgångar 459 549 481 1 202 2 442 1 465 2 043 1 418 1 586 1 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 379 288 197 593 2 143 1 153 1 313 852 851 636
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 80 260 285 609 299 311 730 566 735 584
Skulder och eget kapital 459 549 481 1 202 2 442 1 465 2 043 1 418 1 586 1 488
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - 240 512 240 240 240 240 455 407 204
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 120 0 - 0 1 211 1 578 1 708 1 548 1 614 1 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 54 191 68 145 745 766 903 873 870 530
Utdelning till aktieägare 200 0 50 150 500 0 0 0 500 0
Omsättning 493 712 326 752 5 845 6 542 6 910 7 117 6 994 5 655
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 7 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 210 373 326 636 568 871 912 932 984 943
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 178 435 580 672 321 387 416 430 424 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 250 93 -532 -79 1 463 1 322 1 306 871 489 183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,70% 14,42% - -84,02% -34,75% -4,49% -2,09% -5,30% 21,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 54,47% 16,94% -50,31% -6,57% 58,07% 77,47% 54,77% 50,21% 24,27% 5,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 119,05% 24,93% -74,23% -12,42% 35,64% 18,61% 17,53% 10,92% 5,59% 1,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,33% 91,15% 90,18% 94,81% 91,46% 89,73% 92,15% 88,68% 88,54% 85,66%
Rörelsekapital/omsättning 180,48% 77,48% 60,12% 58,65% 28,73% 13,96% 13,72% 5,75% 7,19% 13,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,57% 52,46% 40,96% 49,33% 87,76% 78,70% 64,27% 60,08% 53,66% 55,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 573,75% 211,15% 168,77% 161,25% 482,27% 373,63% 220,00% 166,25% 167,35% 227,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...