Visa allt om Aktiebolaget Tourrettes
Visa allt om Aktiebolaget Tourrettes

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 858 11 178 7 747 3 657 17 142 11 598 8 745 9 741 6 377 15 927
Övrig omsättning - 3 - - - - 52 - 33 65
Rörelseresultat (EBIT) -85 -1 114 1 859 -1 134 -683 1 919 -1 667 -2 285 -3 982 2 356
Resultat efter finansnetto 5 581 132 3 418 -159 -519 3 417 4 358 -2 239 -3 240 4 958
Årets resultat 4 818 70 2 321 143 -263 2 313 6 312 -725 -996 4 484
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 027 9 714 7 871 6 707 5 067 5 942 7 635 8 847 11 058 5 761
Omsättningstillgångar 26 653 26 910 22 798 21 795 23 030 23 573 14 780 9 641 12 322 19 542
Tillgångar 35 679 36 624 30 669 28 502 28 096 29 515 22 415 18 488 23 379 25 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 988 22 570 23 335 21 914 21 887 22 291 20 753 15 311 16 656 18 243
Obeskattade reserver 1 887 1 415 1 398 771 1 134 1 405 767 767 767 1 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 507 2 157
Kortfristiga skulder 7 804 12 638 5 935 5 816 5 075 5 819 896 2 411 4 449 3 018
Skulder och eget kapital 35 679 36 624 30 669 28 502 28 096 29 515 22 415 18 488 23 379 25 302
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 35 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 349 358 230 960 104 123 264 222 222 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 112 72 98 33 38 1 143 97 72 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 620 590
Omsättning 2 858 11 181 7 747 3 657 17 142 11 598 8 797 9 741 6 410 15 992
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 858 11 178 7 747 3 657 17 142 11 598 8 745 4 871 3 189 5 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 597 403 1 151 216 214 1 490 201 174 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 -1 030 1 905 -1 110 -626 1 972 -1 615 -2 228 -3 938 2 376
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,43% 44,29% 111,84% -78,67% 47,80% 32,62% -10,22% 52,75% -59,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,18% 1,14% 11,62% 0,06% -0,14% 12,80% 19,94% -9,81% -13,06% 21,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 214,49% 3,73% 45,99% 0,49% -0,23% 32,57% 51,11% -18,62% -47,88% 33,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,82% 0,63% 34,99% 32,29% 3,33% 26,62% 10,33% -7,75% -39,45% 28,71%
Rörelsekapital/omsättning 659,52% 127,68% 217,67% 436,94% 104,74% 153,08% 158,77% 74,22% 123,46% 103,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,96% 64,64% 79,64% 78,88% 80,88% 79,03% 95,11% 85,80% 73,61% 75,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 339,76% 147,69% 166,23% 187,12% 238,29% 100,81% 419,64% 148,57% 81,43% 277,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...