Visa allt om Kompressorservice i Kista Aktiebolag
Visa allt om Kompressorservice i Kista Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 220 3 842 3 759 3 561 4 231 4 220 4 166 3 072 3 662 3 462
Övrig omsättning - 64 - 79 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 511 453 167 116 168 429 496 249 175 318
Resultat efter finansnetto 512 484 168 117 170 442 490 249 186 469
Årets resultat 381 450 183 120 137 246 300 161 139 276
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 092 1 838 85 2 049 128 37 28 40 57 82
Omsättningstillgångar 1 155 1 303 2 769 928 3 139 3 172 2 979 2 446 2 596 2 582
Tillgångar 3 247 3 141 2 854 2 977 3 267 3 208 3 007 2 485 2 653 2 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 880 1 989 1 838 1 956 1 986 1 992 1 874 1 701 1 659 1 613
Obeskattade reserver 412 391 486 560 600 619 534 457 427 436
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Kortfristiga skulder 954 761 529 461 681 597 600 326 566 615
Skulder och eget kapital 3 247 3 141 2 854 2 977 3 267 3 208 3 007 2 485 2 653 2 664
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 356 378 450 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 622 560 600 560 609 245 130 112 104
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 367 345 345 541 360 188 268 270 248
Utdelning till aktieägare 318 0 300 300 150 143 128 127 120 92
Omsättning 4 220 3 906 3 759 3 640 4 231 4 220 4 166 3 072 3 662 3 462
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 110 1 921 1 880 1 781 2 116 2 110 2 083 1 536 1 831 1 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 512 500 456 476 554 488 405 417 466 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 557 480 218 166 242 445 508 266 199 353
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,84% 2,21% 5,56% -15,84% 0,26% 1,30% 35,61% -16,11% 5,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,74% 15,41% 5,89% 3,93% 5,20% 13,81% 16,56% 10,14% 7,05% 17,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,11% 12,60% 4,47% 3,29% 4,02% 10,50% 11,95% 8,20% 5,11% 13,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,18% 53,77% 49,43% 47,51% 47,06% 47,96% 47,02% 51,27% 45,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,76% 14,11% 59,59% 13,11% 58,10% 61,02% 57,11% 69,01% 55,43% 56,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,80% 73,03% 77,68% 80,38% 74,33% 76,32% 75,41% 82,00% 74,12% 72,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,07% 171,22% 523,44% 201,30% 460,94% 531,32% 496,50% 750,31% 458,66% 419,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...