Visa allt om Tele2 AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 26 554 000 27 659 000 23 704 000 25 024 000 28 292 000 26 856 000 25 955 000 29 871 000 43 726 000 40 750 000
Övrig omsättning 2 661 000 297 000 205 000 134 000 153 000 401 000 647 000 208 000 204 000 347 000
Rörelseresultat (EBIT) 7 371 000 4 024 000 3 750 000 3 564 000 -1 219 000 2 447 000 3 490 000 2 192 000 5 653 000 6 968 000
Resultat efter finansnetto 6 855 000 3 579 000 3 372 000 2 934 000 -1 234 000 2 012 000 3 500 000 1 578 000 4 575 000 6 369 000
Årets resultat 7 408 000 2 601 000 1 610 000 2 672 000 -2 164 000 1 268 000 2 626 000 14 590 000 3 264 000 4 904 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 303 000 70 197 000 60 724 000 30 747 000 30 952 000 28 117 000 28 147 000 29 585 000 38 161 000 37 002 000
Omsättningstillgångar 7 108 000 9 586 000 21 920 000 8 393 000 9 525 000 8 032 000 11 701 000 10 270 000 11 028 000 9 507 000
Tillgångar 75 411 000 79 784 000 82 644 000 39 140 000 40 477 000 36 149 000 39 848 000 39 855 000 49 189 000 46 509 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 751 000 34 805 000 36 334 000 17 013 000 11 246 000 17 901 000 22 681 000 21 589 000 20 429 000 21 449 000
Minoritetsintressen 0 0 28 000 99 000 -278 000 0 0 2 000 0 3 000
Avsättningar (tkr) 1 660 000 1 773 000 1 695 000 1 004 000 9 968 000 874 000 760 000 1 025 000 1 359 000 1 449 000
Långfristiga skulder 30 054 000 30 568 000 25 973 000 11 782 000 7 503 000 5 442 000 4 951 000 5 698 000 12 814 000 12 633 000
Kortfristiga skulder 10 946 000 12 636 000 18 614 000 9 440 000 12 038 000 11 932 000 11 456 000 11 541 000 14 587 000 10 975 000
Skulder och eget kapital 75 411 000 79 784 000 82 644 000 39 140 000 40 477 000 36 149 000 39 848 000 39 855 000 49 189 000 46 509 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 52 000 100 000 63 000 73 000 65 000 61 000 74 000 78 000 102 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 14 000 0 0 14 000 20 000 20 000 20 000 24 000 -
Löner till övriga anställda 2 356 000 2 612 000 2 329 000 2 269 000 2 800 000 2 514 000 2 266 000 2 542 000 2 870 000 2 625 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 052 000 1 272 000 1 246 000 1 141 000 936 000 838 000 790 000 856 000 955 000 873 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 215 000 27 956 000 23 909 000 25 158 000 28 445 000 27 257 000 26 602 000 30 079 000 43 930 000 41 097 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 528 4 583 6 905 5 670 6 027 5 603 6 484 6 143 8 379 7 517
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 864 6 035 3 433 4 413 4 694 4 793 4 003 4 863 5 219 5 421
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 859 532 613 632 610 481 565 466 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 631 000 9 247 000 3 750 000 3 564 000 2 039 000 5 299 000 6 161 000 5 460 000 10 366 000 11 044 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,00% 16,68% -5,27% -11,55% 5,35% 3,47% -13,11% -31,69% 7,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,80% 5,09% 4,56% 9,17% -2,23% 6,79% 9,78% 5,68% 11,54% 15,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,85% 14,69% 15,88% 14,34% -3,20% 9,14% 15,01% 7,58% 12,98% 17,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,14% 40,00% 43,74% 40,51% 26,75% 37,99% 42,00% 37,94% 40,56% 42,85%
Rörelsekapital/omsättning -14,45% -11,03% 13,95% -4,18% -8,88% -14,52% 0,94% -4,25% -8,14% -3,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,43% 43,62% 43,96% 43,47% 27,78% 49,52% 56,92% 54,17% 41,53% 46,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,13% 70,24% 114,17% 81,63% 73,68% 61,52% 97,77% 84,91% 72,36% 82,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 34 000 41 000 60 000 59 000 28 000 53 000 55 000 47 000 49 000 65 000
Övrig omsättning 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -124 000 -212 000 -426 000 -64 000 -77 000 -68 000 -67 000 -48 000 -75 000 -52 000
Resultat efter finansnetto 20 820 000 -495 000 -174 000 6 648 000 -480 000 -231 000 597 000 9 770 000 -169 000 4 489 000
Årets resultat 21 906 000 -235 000 796 000 6 997 000 229 000 -175 000 969 000 10 012 000 -11 000 4 495 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 110 000 47 291 000 47 083 000 13 608 000 13 618 000 13 667 000 13 619 000 13 586 000 32 304 000 33 908 000
Omsättningstillgångar 1 551 000 5 399 000 15 810 000 13 065 000 8 525 000 5 990 000 10 410 000 11 933 000 178 000 4 515 000
Tillgångar 70 661 000 52 690 000 62 893 000 26 673 000 22 143 000 19 657 000 24 029 000 25 519 000 32 482 000 38 423 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 240 000 27 460 000 34 722 000 16 089 000 11 645 000 10 895 000 17 623 000 18 672 000 24 152 000 29 974 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 16 000 0 0 0 0 0 34 000 0 24 000
Långfristiga skulder 21 497 000 21 644 000 21 721 000 9 830 000 7 485 000 4 204 000 4 305 000 5 274 000 5 663 000 8 197 000
Kortfristiga skulder 5 923 000 3 570 000 6 450 000 754 000 3 013 000 4 558 000 2 101 000 1 539 000 2 667 000 228 000
Skulder och eget kapital 70 661 000 52 690 000 62 893 000 26 673 000 22 143 000 19 657 000 24 029 000 25 519 000 32 482 000 38 423 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 28 000 61 000 27 000 20 000 25 000 27 000 24 000 20 000 23 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 77 000 77 000 34 000 29 000 29 000 30 000 22 000 19 000 26 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 70 000 57 000 24 000 15 000 22 000 26 000 21 000 19 000 26 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 5 345 792 6 618 986 1 960 189 3 157 095 5 773 949
Omsättning 34 000 41 000 63 000 59 000 28 000 53 000 55 000 47 000 49 000 65 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 7 6 6 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 091 3 727 8 571 9 833 4 667 7 571 7 857 7 833 8 167 10 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 15 909 27 857 14 167 10 667 10 857 11 857 11 167 9 667 12 500
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -124 000 -212 000 -426 000 -64 000 -77 000 -67 000 -66 999 -48 000 -75 000 -52 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,07% -31,67% 1,69% 110,71% -47,17% -3,64% 17,02% -4,08% -24,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,17% -0,12% 0,31% 26,00% -0,35% 0,19% 3,90% 39,64% 0,70% 12,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 64 770,59% -153,66% 325,00% 11 755,93% -275,00% 71,70% 1 701,82% 21 525,53% 463,27% 7 316,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12 858,82% 4 460,98% 15 600,00% 20 866,10% 19 685,71% 2 701,89% 15 107,27% 22 114,89% -5 079,59% 6 595,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,19% 52,12% 55,21% 60,32% 52,59% 55,43% 73,34% 73,17% 74,36% 78,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,19% 151,23% 245,12% 1 732,76% 282,94% 131,42% 495,48% 775,37% 6,67% 1 980,26%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...