Visa allt om ZG Lighting Nordic AB
Visa allt om ZG Lighting Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 731 659 703 051 696 893 654 563 726 387 629 896 655 944 680 000 721 692 690 301
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 384 15 359 17 381 15 204 11 109 11 519 11 279 -370 17 442 27 177
Resultat efter finansnetto 4 086 16 048 15 248 15 677 10 884 8 461 14 207 -912 19 269 26 268
Årets resultat -200 -3 247 11 576 11 213 7 636 5 933 10 121 -1 071 13 512 18 580
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 176 2 014 1 931 1 376 1 496 1 889 3 373 3 613 3 903 5 143
Omsättningstillgångar 158 212 187 592 163 040 123 846 176 991 134 777 151 357 171 383 171 359 143 104
Tillgångar 163 388 189 606 164 971 125 222 178 487 136 666 154 730 174 996 175 262 148 247
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 712 22 912 27 280 1 304 1 767 2 238 1 096 1 061 2 787 3 459
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 23 965 25 893 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 108 711 140 801 137 691 123 918 176 720 134 428 153 634 173 935 172 475 144 788
Skulder och eget kapital 163 388 189 606 164 971 125 222 178 487 136 666 154 730 174 996 175 262 148 247
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 2 363 2 502
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 49 558 53 955 41 912 37 005 38 238 33 519 28 001 34 204 32 654 26 646
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 25 126 26 172 19 894 18 815 17 811 16 281 14 611 16 253 16 324 16 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 731 659 703 051 696 893 654 563 726 387 629 896 655 944 680 000 721 692 690 301
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 104 103 83 82 80 72 63 75 72 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 035 6 826 8 396 7 982 9 080 8 749 10 412 9 067 10 024 10 151
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 779 852 826 734 745 747 836 747 777 763
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 685 15 685 17 835 15 716 11 531 12 326 12 107 882 17 911 28 546
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,07% 0,88% 6,47% -9,89% 15,32% -3,97% -3,54% -5,78% 4,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,29% 8,75% 11,05% 13,13% 7,72% 8,46% 9,27% 0,19% 11,14% 18,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,96% 2,36% 2,61% 2,51% 1,90% 1,84% 2,19% 0,05% 2,70% 3,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,17% 30,14% 29,65% 29,05% 27,28% 31,18% 34,31% 35,19% 32,42% 31,17%
Rörelsekapital/omsättning 6,77% 6,66% 3,64% -0,01% 0,04% 0,06% -0,35% -0,38% -0,15% -0,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,80% 12,08% 16,54% 1,04% 0,99% 1,64% 0,71% 0,61% 1,59% 2,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,60% 132,68% 118,26% 99,54% 99,46% 99,33% 97,98% 97,63% 98,28% 97,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...