Visa allt om Aktiebolaget SE Skoglunds Mekaniska Verkstad
Visa allt om Aktiebolaget SE Skoglunds Mekaniska Verkstad

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 352 18 696 17 788 16 444 18 149 15 093 11 767 11 503 16 264 21 396
Övrig omsättning - - - - - 150 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 703 712 1 111 597 1 706 935 -1 059 408 290 86
Resultat efter finansnetto 644 669 1 093 582 1 648 887 -1 072 422 256 17
Årets resultat 569 360 633 330 883 417 -236 415 228 529
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 331 832 686 665 779 918 575 548 504 426
Omsättningstillgångar 10 479 10 576 7 711 7 746 7 427 5 183 4 092 4 588 5 385 5 787
Tillgångar 11 810 11 408 8 397 8 411 8 206 6 101 4 668 5 135 5 890 6 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 604 4 035 3 675 3 442 3 278 2 394 1 977 2 213 1 798 1 571
Obeskattade reserver 1 267 1 427 1 228 955 817 386 0 836 1 006 1 084
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 145 2 666 88 138 188 812 442 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 794 3 279 3 406 3 876 3 923 2 509 2 248 2 086 3 086 3 558
Skulder och eget kapital 11 810 11 408 8 397 8 411 8 206 6 101 4 668 5 135 5 890 6 213
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 794 747 762 728 672 701 614 767
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 519 5 864 4 765 4 536 4 447 3 708 3 385 3 725 3 944 3 714
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 976 2 015 1 938 2 107 2 087 1 765 1 588 1 743 1 798 1 852
Utdelning till aktieägare 500 0 0 400 165 0 0 0 0 0
Omsättning 18 352 18 696 17 788 16 444 18 149 15 243 11 767 11 503 16 264 21 396
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 19 18 18 18 16 15 15 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 020 984 988 914 1 008 943 784 767 1 017 1 337
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 410 425 420 419 415 395 383 424 414 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 922 911 1 311 794 1 892 1 089 -916 542 410 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,84% 5,10% 8,17% -9,39% 20,25% 28,27% 2,30% -29,27% -23,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,95% 6,25% 13,29% 7,24% 20,79% 15,33% -22,66% 8,51% 4,94% 1,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,83% 3,81% 6,27% 3,70% 9,40% 6,19% -8,99% 3,80% 1,79% 0,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,66% 64,27% 72,00% 69,29% 62,69% 62,93% 71,17% 67,02% 64,18% 48,90%
Rörelsekapital/omsättning 30,98% 39,03% 24,20% 23,53% 19,31% 17,72% 15,67% 21,75% 14,14% 10,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,35% 45,13% 55,17% 49,29% 47,28% 43,90% 42,35% 54,82% 42,82% 37,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,94% 259,32% 181,53% 137,05% 147,11% 140,77% 131,14% 125,89% 126,41% 105,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...