Visa allt om ISS Facility Services AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 4 155 700 4 200 948 4 515 221 4 687 279 4 586 371 4 603 391 4 657 300 4 757 556 4 275 358 4 085 582
Övrig omsättning 206 80 356 5 871 6 236 5 239 3 151 9 416 6 946 157 250 2 268
Rörelseresultat (EBIT) -15 300 31 105 158 414 247 847 193 890 218 522 204 950 214 885 390 047 44 490
Resultat efter finansnetto -288 258 26 459 148 870 240 897 151 852 210 167 173 950 245 376 380 217 22 914
Årets resultat -258 357 63 391 116 593 131 564 36 669 133 132 103 376 160 423 214 001 -52 889
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 756 740 1 062 617 1 143 384 1 157 996 952 313 1 364 208 1 478 226 1 368 395 1 557 187 1 648 601
Omsättningstillgångar 1 253 994 1 308 011 2 274 109 2 150 447 2 607 518 2 571 377 2 432 510 2 792 921 2 710 874 2 099 405
Tillgångar 2 010 734 2 370 178 3 417 493 3 308 443 3 559 831 3 935 585 3 910 736 4 161 316 4 268 061 3 748 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 520 797 811 154 862 763 844 170 712 606 808 897 735 355 690 015 728 572 636 104
Obeskattade reserver 296 335 338 086 415 103 427 240 380 031 512 043 487 368 475 909 457 959 385 547
Avsättningar (tkr) 218 403 244 431 208 641 208 179 215 904 219 229 224 422 228 333 217 307 219 738
Långfristiga skulder 215 215 215 215 528 274 528 284 528 179 789 775 731 809 678 092
Kortfristiga skulder 974 984 976 292 1 930 771 1 828 639 1 723 016 1 867 132 1 935 412 1 977 284 2 132 414 1 828 525
Skulder och eget kapital 2 010 734 2 370 178 3 417 493 3 308 443 3 559 831 3 935 585 3 910 736 4 161 316 4 268 061 3 748 006
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 5 595 3 378 4 438 5 140 4 893 4 619 2 113 2 925 2 645 2 593
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 1 942 1 553 1 295 0 817 360 185
Löner till övriga anställda 1 821 747 1 890 485 2 053 251 2 158 546 2 131 293 2 193 256 2 238 559 2 168 796 1 955 243 1 934 168
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 4 749 2 921 -
Sociala kostnader 733 294 751 241 793 212 776 591 762 649 749 474 819 719 814 164 722 248 714 644
Utdelning till aktieägare 0 32 000 90 000 98 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 155 906 4 281 304 4 521 092 4 693 515 4 591 610 4 606 542 4 666 716 4 764 502 4 432 608 4 087 850
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 901 6 392 6 967 7 509 7 569 8 054 8 380 8 262 7 695 7 828
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 704 657 648 624 606 572 556 576 556 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 418 413 395 386 369 368 365 352 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 212 83 114 220 298 314 898 292 658 299 580 287 885 297 278 493 481 153 978
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,08% -6,96% -3,67% 2,20% -0,37% -1,16% -2,11% 11,28% 4,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,84% 1,56% 4,67% 7,56% 4,88% 6,09% 5,65% 6,97% 9,70% 1,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,70% 0,88% 3,54% 5,34% 3,79% 5,21% 4,74% 6,10% 9,68% 1,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,22% 95,53% 96,90% 95,67% 95,74% 96,45% 96,86% 96,82% 96,88% 97,23%
Rörelsekapital/omsättning 6,71% 7,90% 7,60% 6,87% 19,29% 15,30% 10,67% 17,14% 13,53% 6,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,40% 45,35% 34,72% 35,59% 28,34% 30,70% 27,99% 25,01% 24,98% 24,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,30% 132,29% 116,96% 116,66% 150,38% 137,04% 124,98% 140,89% 126,82% 114,52%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...