Visa allt om Svenska Resegruppen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 427 331 169 791 143 386 464 898 435 111 347 576 347 349 286 375 247 025 280 860
Övrig omsättning 997 4 404 4 416 0 0 103 22 695 15 923 13 973 0
Rörelseresultat (EBIT) 108 523 -2 177 -23 454 110 360 121 220 99 455 111 346 102 001 81 316 105 300
Resultat efter finansnetto 112 804 1 219 -26 512 110 836 123 821 91 285 101 058 92 617 73 032 50 543
Årets resultat 4 471 1 719 -1 967 412 9 367 60 876 55 279 48 959 -135 -26 891
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 304 44 857 1 094 752 1 090 038 1 122 978 110 332 110 287 111 197 106 057 34 594
Omsättningstillgångar 656 308 613 170 608 850 764 724 646 775 1 303 323 692 628 535 627 445 730 493 265
Tillgångar 699 611 658 027 1 703 602 1 854 762 1 769 753 1 413 655 802 915 646 824 551 787 527 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 502 391 726 389 606 392 341 437 489 441 497 454 315 323 457 275 493 250 605
Obeskattade reserver 1 766 2 675 3 564 13 444 14 354 88 966 0 46 921 26 818 27 882
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 967 926 1 003 843 995 364 0 151 693 141 793 132 794 123 775
Kortfristiga skulder 430 344 263 626 342 506 445 134 322 546 883 192 196 906 134 653 116 682 125 597
Skulder och eget kapital 699 611 658 027 1 703 602 1 854 762 1 769 753 1 413 655 802 915 646 824 551 787 527 860
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 30 390 34 501 41 013 41 478 41 275 34 627 26 903 25 192 21 021 17 415
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 11 421 13 040 15 137 15 590 15 389 13 174 11 692 9 220 7 551 6 054
Utdelning till aktieägare 200 000 0 0 0 45 874 5 316 0 0 0 0
Omsättning 428 328 174 195 147 802 464 898 435 111 347 679 370 044 302 298 260 998 280 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 79 92 120 124 110 93 85 72 67 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 409 1 846 1 195 3 749 3 956 3 737 4 086 3 977 3 687 4 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 545 503 626 644 758 734 712 709 621 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 109 489 -1 254 -22 544 111 270 122 130 100 395 112 256 102 911 83 583 107 084
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 151,68% 18,42% -69,16% 6,85% 25,18% 0,07% 21,29% 15,93% -12,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,24% 6,99% 1,11% 8,42% 9,44% 7,41% 13,87% 15,78% 15,03% 13,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,05% 27,08% 13,23% 33,59% 38,41% 30,15% 32,06% 35,65% 33,58% 26,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 85,62% 86,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,88% 205,87% 185,75% 68,74% 74,52% 120,87% 142,72% 140,02% 133,20% 130,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,43% 59,85% 23,03% 21,72% 25,35% 36,14% 56,58% 55,67% 53,72% 51,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,51% 232,59% 177,76% 171,80% 200,52% 147,57% 351,76% 397,78% 382,00% 392,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!