Visa allt om Drewaco Aktiebolag
Visa allt om Drewaco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 289 2 043 2 154 1 335 1 309 1 618 1 381 1 801 974 1 723
Övrig omsättning - - 3 93 - - 89 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 342 235 177 90 177 129 190 -66 141
Resultat efter finansnetto 50 342 236 178 92 181 130 208 -67 150
Årets resultat 64 229 138 126 94 100 72 115 4 79
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 3 5 7 11 9 14
Omsättningstillgångar 850 1 196 971 865 699 885 778 856 739 823
Tillgångar 850 1 196 971 865 702 890 785 867 748 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 491 413 475 349 375 395 443 448 536
Obeskattade reserver 305 339 292 233 217 253 209 178 126 205
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 150 366 267 158 136 262 181 247 174 97
Skulder och eget kapital 850 1 196 971 865 702 890 785 867 748 838
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 342 330 290 264 288 279 320 0 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 311 0 - 0 0 0 0 0 112 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 193 173 169 156 150 173 168 182 137 148
Utdelning till aktieägare 160 160 150 200 0 120 120 120 120 92
Omsättning 1 289 2 043 2 157 1 428 1 309 1 618 1 470 1 801 974 1 723
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 289 2 043 2 154 1 335 - 1 618 1 381 1 801 974 1 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 508 540 536 470 - 477 448 537 273 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 50 342 236 178 92 179 133 195 -61 146
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,91% -5,15% 61,35% 1,99% -19,10% 17,16% -23,32% 84,91% -43,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,88% 28,60% 24,30% 20,69% 13,25% 20,34% 16,56% 23,99% -8,82% 17,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,88% 16,74% 10,96% 13,41% 7,10% 11,19% 9,41% 11,55% -6,78% 8,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,75% 54,92% 46,98% 57,83% 57,07% 53,52% 51,99% 53,53% 49,38% 48,93%
Rörelsekapital/omsättning 54,31% 40,63% 32,68% 52,96% 43,01% 38,50% 43,23% 33,81% 58,01% 42,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,46% 63,16% 65,99% 75,92% 72,50% 63,09% 69,94% 66,23% 72,02% 81,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 566,67% 326,78% 363,67% 547,47% 513,97% 337,79% 429,83% 346,56% 424,71% 848,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...