Visa allt om BILMÅLAREN I TOMELILLA Aktiebolag
Visa allt om BILMÅLAREN I TOMELILLA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 2 178 2 318 1 870 1 959 2 485
Övrig omsättning - 4 - - - 1 439 59 65 52 40
Rörelseresultat (EBIT) -2 4 -2 -5 -21 2 340 578 -77 21 268
Resultat efter finansnetto 1 21 14 49 43 2 346 561 -101 0 249
Årets resultat 148 125 8 84 65 1 311 302 33 8 148
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 919 989 1 138 1 297
Omsättningstillgångar 2 381 2 560 3 054 3 219 3 568 3 628 1 867 1 701 1 730 1 709
Tillgångar 2 381 2 560 3 054 3 219 3 568 3 628 2 787 2 691 2 868 3 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 926 1 928 1 952 2 094 2 160 2 245 1 084 882 949 1 031
Obeskattade reserver 435 624 765 765 836 889 305 160 308 322
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 032 1 057 1 082 1 107
Kortfristiga skulder 21 9 336 360 572 488 366 591 528 546
Skulder och eget kapital 2 381 2 560 3 054 3 219 3 568 - 2 787 2 691 2 868 3 007
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 50 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 296 526 729 736 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 94 149 230 292 267
Utdelning till aktieägare 300 150 150 150 150 150 150 100 100 90
Omsättning 0 4 0 0 0 3 617 2 377 1 935 2 011 2 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 726 773 468 490 621
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 127 213 230 251 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 4 -2 -5 -21 2 340 648 71 199 446
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -6,04% 23,96% -4,54% -21,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - 65,52% 20,92% -2,71% 2,30% 10,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - 109,14% 25,15% -3,90% 3,37% 12,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 83,56% 79,77% 72,35% 80,70% 75,29%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 144,17% 64,75% 59,36% 61,36% 46,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,14% 94,33% 83,45% 83,59% 77,81% 79,94% 46,96% 37,16% 40,82% 42,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11 338,10% 28 444,44% 908,93% 894,17% 623,78% 743,44% 491,26% 276,14% 312,88% 300,18%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...