Visa allt om Esri Sverige AB
Visa allt om Esri Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 244 236 223 471 213 829 211 052 203 848 194 438 181 519 178 794 158 702 118 030
Övrig omsättning 873 245 100 206 476 466 64 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 080 23 370 22 292 26 599 16 428 19 558 11 623 12 911 11 494 5 410
Resultat efter finansnetto 33 115 23 468 22 599 26 957 16 776 20 206 11 681 12 941 12 096 5 452
Årets resultat 6 6 903 3 565 14 769 7 422 7 121 8 323 3 496
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 829 1 044 1 122 1 047 1 250 395 380 462 567 405
Omsättningstillgångar 222 553 216 333 211 534 199 685 189 138 155 146 156 158 137 221 107 315 108 367
Tillgångar 223 382 217 377 212 656 200 733 190 388 155 541 156 538 137 683 107 882 108 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 222 34 216 34 210 33 307 33 304 32 739 17 970 13 605 7 497 6 374
Obeskattade reserver 550 2 788 6 138 6 838 7 393 7 498 7 498 6 097 2 945 2 579
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 208 610 180 373 172 309 160 588 149 691 115 304 131 070 117 981 97 440 99 819
Skulder och eget kapital 223 382 217 377 212 656 200 733 190 388 155 541 156 538 137 683 107 882 108 772
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 783 1 637 1 682 1 481 1 326 - 1 289 1 257 1 064 870
Varav tantiem till styrelse & VD - - 228 147 204 - 45 196 552 -
Löner till övriga anställda 46 920 43 094 42 161 40 892 42 226 48 042 40 288 38 074 37 310 27 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 23 361 21 507 23 690 20 224 21 279 23 295 20 254 18 952 18 457 14 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 013 0
Omsättning 245 109 223 716 213 929 211 258 204 324 194 904 181 583 178 794 158 702 118 030
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 86 83 85 85 90 100 95 91 91 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 840 2 692 2 516 2 483 2 265 1 944 1 911 1 965 1 744 1 816
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 891 830 795 766 757 746 683 457 678 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 559 23 811 22 611 26 895 16 599 19 662 11 742 13 040 11 646 5 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,29% 4,51% 1,32% 3,53% 4,84% 7,12% 1,52% 12,66% 34,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,83% 10,80% 10,64% 13,44% 8,93% 13,01% 7,47% 9,43% 11,27% 5,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,57% 10,51% 10,58% 12,78% 8,34% 10,41% 6,45% 7,26% 7,66% 4,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,93% 54,11% 56,22% 57,38% 55,61% 70,18% 65,99% 64,53% 67,15% 70,29%
Rörelsekapital/omsättning 5,71% 16,09% 18,34% 18,52% 19,35% 20,49% 13,82% 10,76% 6,22% 7,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,56% 16,74% 18,34% 19,25% 20,35% 24,60% 15,01% 13,15% 8,91% 7,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,77% 117,26% 120,45% 122,44% 123,71% 130,55% 116,90% 111,28% 110,12% 108,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...