Visa allt om Howden Insurance Brokers Aktiebolag
Visa allt om Howden Insurance Brokers Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09
Nettoomsättning 43 930 9 625
Övrig omsättning 39 76
Rörelseresultat (EBIT) 4 303 -2 822
Resultat efter finansnetto 4 226 -2 837
Årets resultat 2 931 -2 286
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 6 355 8 163
Omsättningstillgångar 22 536 58 025
Tillgångar 28 891 66 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 358 7 725
Minoritetsintressen 186 310
Avsättningar (tkr) 244 244
Långfristiga skulder 0 3 053
Kortfristiga skulder 19 103 54 856
Skulder och eget kapital 28 891 66 188
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 13 067 4 519
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 7 222 1 493
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 43 969 9 701
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 746 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 299 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 524 -2 789
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 356,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,91% -4,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,81% -29,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,81% 32,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,39% 11,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,97% 105,78%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 39 600 38 377 34 261 35 512 32 795 28 342 38 220 27 529 31 808 30 582
Övrig omsättning 39 - 235 186 - - - 250 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 702 2 029 2 068 3 708 3 268 597 4 388 2 637 6 778 8 992
Resultat efter finansnetto 5 397 2 004 2 079 3 745 3 439 776 4 286 2 534 7 141 9 160
Årets resultat 4 275 1 486 1 524 2 663 2 443 500 3 082 1 704 5 045 7 534
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 274 8 397 2 190 2 255 587 577 628 582 375 409
Omsättningstillgångar 21 074 55 073 31 373 29 555 21 081 18 030 22 654 15 656 16 660 17 942
Tillgångar 29 348 63 469 33 563 31 810 21 667 18 608 23 282 16 238 17 034 18 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 691 7 615 6 129 7 605 7 942 5 499 4 998 1 916 5 212 7 667
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 244 244 244 245 244 244 244 244 221 166
Långfristiga skulder 0 3 053 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 413 52 557 27 189 23 960 13 481 12 865 18 039 14 077 11 601 10 519
Skulder och eget kapital 29 348 63 469 33 563 31 810 21 667 18 608 23 282 16 238 17 034 18 351
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 2 335 3 371 2 853 2 487
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 357 3 985 10 056 9 312 10 388 9 776 8 319 6 685 6 496 6 054
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 385 1 342 5 533 5 143 5 687 5 722 4 948 5 657 5 591 4 744
Utdelning till aktieägare 0 1 200 0 3 000 3 000 0 0 0 5 000 7 500
Omsättning 39 639 38 377 34 496 35 698 32 795 28 342 38 220 27 779 31 808 30 582
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 12 13 13 12 12 12 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 046 2 952 2 855 2 732 2 523 2 362 3 185 2 294 2 447 2 549
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 397 1 399 1 353 1 213 1 283 1 396 1 328 1 348 1 197 1 146
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 824 2 133 2 196 3 820 3 376 688 4 484 2 731 6 879 9 141
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,19% 12,01% -3,52% 8,28% 15,71% -25,85% 38,84% -13,45% 4,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,58% 3,21% 6,19% 11,78% 15,89% 4,20% 18,90% 16,58% 42,49% 49,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,77% 5,31% 6,07% 10,55% 10,50% 2,76% 11,51% 9,78% 22,76% 29,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,72% 6,56% 12,21% 15,76% 23,17% 18,22% 12,07% 5,74% 15,90% 24,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,43% 12,00% 18,26% 23,91% 36,65% 29,55% 21,47% 11,80% 30,60% 41,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,45% 104,79% 115,39% 123,35% 156,38% 140,15% 125,58% 111,22% 143,61% 170,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...