Visa allt om Scenbilden Fritzell Aktiebolag
Visa allt om Scenbilden Fritzell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 204 1 791 3 088 2 567 1 971 2 269 1 194 1 962 2 393 1 695
Övrig omsättning 73 49 91 44 46 103 49 190 188 135
Rörelseresultat (EBIT) -515 -146 1 231 587 103 52 -747 432 377 -49
Resultat efter finansnetto -508 -125 1 264 587 115 73 -844 304 126 -157
Årets resultat -46 108 811 219 100 332 -844 159 70 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 275 2 051 2 187 765 137 126 226 7 464 7 635 7 858
Omsättningstillgångar 762 559 1 137 1 699 2 075 2 001 1 827 457 338 266
Tillgångar 2 038 2 609 3 324 2 464 2 211 2 127 2 052 7 921 7 973 8 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 055 1 301 1 493 882 863 938 706 1 851 1 892 2 022
Obeskattade reserver 0 470 751 451 281 320 685 685 604 604
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 4 509 4 513 4 429
Kortfristiga skulder 983 838 1 080 1 131 1 067 869 661 876 964 1 070
Skulder och eget kapital 2 038 2 609 3 324 2 464 2 211 2 127 2 052 7 921 7 973 8 125
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 421 546 378 608 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 200
Löner till övriga anställda - 890 841 842 729 158 144 220 270 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 438 419 413 380 349 313 313 319 331
Utdelning till aktieägare 400 200 300 200 200 175 100 300 200 200
Omsättning 1 277 1 840 3 179 2 611 2 017 2 372 1 243 2 152 2 581 1 830
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 602 896 1 544 1 284 986 1 135 597 981 1 197 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 687 669 660 582 496 531 487 668 462
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -423 -54 1 319 592 106 63 -730 637 609 182
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,77% -42,00% 20,30% 30,24% -13,13% 90,03% -39,14% -18,01% 41,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -24,78% -4,75% 38,06% 23,99% 5,16% 3,57% -36,26% 5,73% 4,75% 0,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -41,94% -6,92% 40,97% 23,02% 5,78% 3,35% -62,31% 23,14% 15,84% 2,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,93% 96,26% 97,86% 96,42% 89,55% 65,84% 90,03% 94,95% 91,85% 85,25%
Rörelsekapital/omsättning -18,36% -15,58% 1,85% 22,13% 51,14% 49,89% 97,65% -21,36% -26,16% -47,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,77% 63,92% 62,54% 50,07% 48,40% 55,19% 59,01% 29,74% 29,18% 30,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,52% 66,71% 105,28% 149,78% 192,13% 230,26% 276,40% 52,17% 35,06% 24,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...