Visa allt om Carl och Inga-Lill Degerman C.I.D. Konsult Aktiebolag
Visa allt om Carl och Inga-Lill Degerman C.I.D. Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 858 10 991 10 568 10 248 10 985 10 286 9 567 9 311 9 249 9 240
Övrig omsättning - 118 60 2 168 10 6 102 27 100
Rörelseresultat (EBIT) 1 162 1 054 618 539 717 275 995 1 063 719 1 045
Resultat efter finansnetto 1 162 1 057 619 544 734 285 995 1 085 814 1 965
Årets resultat 812 818 350 293 398 171 736 658 589 1 600
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 396 180 4 9 13 137 238 353 432 522
Omsättningstillgångar 3 132 2 881 2 033 2 069 2 252 1 710 1 889 1 561 2 309 4 158
Tillgångar 3 528 3 061 2 038 2 077 2 265 1 847 2 127 1 915 2 740 4 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 770 1 783 966 1 065 1 398 1 000 1 329 1 293 2 135 4 046
Obeskattade reserver 502 502 502 340 208 30 17 27 69 78
Avsättningar (tkr) 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 860 595 570 672 660 817 781 595 536 557
Skulder och eget kapital 3 528 3 061 2 038 2 077 2 265 1 847 2 127 1 915 2 740 4 681
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 135 215 250 260 275 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 932 939 997 936 793 720 360 390 385 328
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 331 395 675 648 623 579 385 372 344 260
Utdelning till aktieägare 700 825 0 450 625 0 500 700 1 500 2 500
Omsättning 11 858 11 109 10 628 10 250 11 153 10 296 9 573 9 413 9 276 9 340
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 953 3 664 3 523 3 416 3 662 3 429 4 784 4 656 4 625 4 620
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 529 570 547 537 514 515 570 529 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 162 1 058 622 543 755 394 1 113 1 173 814 1 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,89% 4,00% 3,12% -6,71% 6,80% 7,52% 2,75% 0,67% 0,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,94% 34,53% 30,37% 26,19% 32,41% 15,48% 46,78% 56,66% 30,88% 43,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,80% 9,62% 5,86% 5,31% 6,68% 2,78% 10,40% 11,65% 9,15% 21,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,54% 31,49% 31,64% 30,40% 30,87% 30,98% 30,75% 31,83% 27,45% 28,03%
Rörelsekapital/omsättning 19,16% 20,80% 13,84% 13,63% 14,49% 8,68% 11,58% 10,37% 19,17% 38,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,27% 71,04% 66,61% 63,34% 68,49% 55,34% 63,07% 68,53% 79,73% 87,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 364,19% 484,20% 356,67% 301,93% 335,15% 204,41% 222,41% 256,30% 409,33% 725,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...