Visa allt om Kram's Ekonomicenter Aktiebolag
Visa allt om Kram's Ekonomicenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 359 2 513 2 584 2 747 2 385 2 408 2 228 2 815 2 799 2 501
Övrig omsättning 178 137 141 179 112 210 - 39 - 51
Rörelseresultat (EBIT) 115 86 265 347 331 190 109 139 146 155
Resultat efter finansnetto 116 86 264 347 332 190 143 135 135 147
Årets resultat 89 67 206 270 244 139 103 97 95 104
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 7 41 89 133 183
Omsättningstillgångar 574 709 863 1 010 795 834 1 031 997 1 317 1 331
Tillgångar 574 709 863 1 010 795 841 1 071 1 086 1 450 1 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 221 364 408 388 288 328 225 248 242
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 75 135 315 455
Kortfristiga skulder 364 489 499 601 407 553 668 726 887 817
Skulder och eget kapital 574 709 863 1 010 795 841 1 071 1 086 1 450 1 514
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 541 563 942 794 679
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 048 1 097 1 190 1 110 499 239 401 539 615
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 396 392 372 329 76 328 476 577 492
Utdelning till aktieägare 89 100 210 250 250 143 180 0 0 89
Omsättning 2 537 2 650 2 725 2 926 2 497 2 618 2 228 2 854 2 799 2 552
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 - 4 4 3 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 786 838 861 - 596 602 743 563 560 625
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 488 511 - 364 325 385 370 387 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 86 265 347 338 224 157 181 196 211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,13% -2,75% -5,93% 15,18% -0,96% 8,08% -20,85% 0,57% 11,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,21% 12,13% 30,71% 34,36% 41,76% 22,71% 14,19% 14,09% 11,10% 12,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,92% 3,42% 10,26% 12,63% 13,92% 7,93% 6,82% 5,44% 5,75% 7,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 76,04% 83,44% 100,00% 89,56% 75,12% 78,32% 87,21% 92,50% 93,72%
Rörelsekapital/omsättning 8,90% 8,75% 14,09% 14,89% 16,27% 11,67% 16,29% 9,63% 15,36% 20,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,59% 31,17% 42,18% 40,40% 48,81% 34,24% 30,63% 20,72% 17,10% 15,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,69% 144,99% 172,95% 168,05% 195,33% 150,81% 154,34% 137,33% 148,48% 162,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...