Visa allt om Nils-Rune Janssons Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Nils-Rune Janssons Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 539 547 480 1 139 1 622 1 308 1 143 1 199 1 408 1 084
Övrig omsättning 6 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 0 -21 -35 78 -70 77 13 77 -162
Resultat efter finansnetto 10 26 -10 -24 95 -55 94 30 97 -153
Årets resultat 10 20 0 9 44 15 6 26 97 -100
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 239 241 234 185 178 169 170 199 235 279
Omsättningstillgångar 313 282 275 401 814 518 801 692 777 793
Tillgångar 551 523 509 586 992 687 971 891 1 012 1 072
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 287 267 267 258 214 241 285 259 162
Obeskattade reserver 18 18 15 26 59 21 92 5 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 17 47 98 72 295 412
Kortfristiga skulder 237 218 227 288 658 405 541 530 458 499
Skulder och eget kapital 551 523 509 586 992 687 971 891 1 012 1 072
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 100 0 0 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 79 106 19 0 88 72 7 8 11 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 33 6 31 28 22 2 3 3 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 42 50 0 0
Omsättning 545 547 480 1 139 1 622 1 308 1 143 1 199 1 408 1 084
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 539 547 480 1 139 1 622 1 308 1 143 1 199 1 408 1 084
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 113 157 44 150 135 112 30 29 33 68
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 5 -17 -29 96 -34 114 58 123 -107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,46% 13,96% -57,86% -29,78% 24,01% 14,44% -4,67% -14,84% 29,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,18% 5,16% -1,38% -3,41% 10,18% -7,13% 9,78% 3,70% 9,88% -14,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,23% 4,94% -1,46% -1,76% 6,23% -3,75% 8,31% 2,75% 7,10% -13,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,73% 100,00% 100,00% 100,00% 30,27% 100,00% 29,48% 25,85% 23,08% 13,93%
Rörelsekapital/omsättning 14,10% 11,70% 10,00% 9,92% 9,62% 8,64% 22,75% 13,51% 22,66% 27,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,45% 57,56% 54,75% 48,83% 30,39% 33,40% 31,80% 32,39% 25,59% 15,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,57% 106,88% 110,13% 124,31% 81,31% 117,04% 65,99% 42,08% 113,97% 102,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...