Visa allt om Jannes Brunnsborrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 31 222 31 292 30 317 21 856 21 592 21 485 19 771 22 623 20 588 18 964
Övrig omsättning 1 245 1 311 361 521 312 337 309 343 285 518
Rörelseresultat (EBIT) 493 2 098 4 169 -1 895 919 928 1 475 3 011 1 519 2 137
Resultat efter finansnetto 383 2 028 4 086 -1 944 846 841 1 388 2 951 1 445 2 088
Årets resultat 332 431 2 605 3 778 491 1 314 1 669 1 139 1 456
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 314 8 205 5 448 6 308 7 119 14 147 11 914 11 873 7 841 8 329
Omsättningstillgångar 8 052 9 304 8 478 5 205 5 858 6 311 4 125 5 236 7 163 5 622
Tillgångar 14 367 17 509 13 926 11 513 12 977 20 458 16 039 17 108 15 004 13 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 639 3 306 2 876 271 1 968 7 386 7 895 7 581 6 713 5 873
Obeskattade reserver 4 066 4 473 3 016 2 286 4 252 4 415 4 227 4 555 3 767 3 898
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 715 3 821 1 781 3 671 3 240 4 451 1 445 1 499 1 554 1 777
Kortfristiga skulder 3 948 5 908 6 253 5 284 3 517 4 205 2 471 3 473 2 970 2 402
Skulder och eget kapital 14 367 17 509 13 926 11 513 12 977 20 458 16 039 17 108 15 004 13 951
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - 4 460 4 472 4 132 3 613 2 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 1 582 1 516 1 397 1 334 1 025
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 700 0 1 000 1 000 0 300
Omsättning 32 467 32 603 30 678 22 377 21 904 21 822 20 080 22 966 20 873 19 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 14 14 12 12 12 11 10 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 837 1 841 2 166 1 561 1 799 1 790 1 648 2 057 2 059 3 161
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 596 608 562 548 517 513 499 500 709
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 211 3 339 5 587 -347 2 513 2 253 3 171 4 467 2 939 3 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,22% 3,22% 38,71% 1,22% 0,50% 8,67% -12,61% 9,88% 8,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,45% 12,00% 29,97% -16,24% 7,10% 4,55% 9,20% 17,66% 10,16% 15,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,59% 6,71% 13,77% -8,56% 4,27% 4,33% 7,47% 13,35% 7,40% 11,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,23% 77,90% 82,13% 78,72% 82,25% 81,04% 84,86% 80,60% 81,46% 81,06%
Rörelsekapital/omsättning 13,14% 10,85% 7,34% -0,36% 10,84% 9,80% 8,37% 7,79% 20,37% 16,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,40% 38,81% 37,54% 17,84% 40,72% 52,94% 69,78% 65,08% 63,24% 62,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,88% 133,87% 116,14% 69,98% 130,08% 126,14% 103,48% 96,80% 183,43% 181,60%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...