Visa allt om Floristhörnan i Bro AB
Visa allt om Floristhörnan i Bro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 334 2 004 2 089 1 810 1 693 1 560 1 558 1 729 1 461 1 706
Övrig omsättning 12 135 9 10 13 20 - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) -53 66 86 -22 47 11 165 230 -613 -306
Resultat efter finansnetto -61 63 78 -26 51 104 120 176 -622 -315
Årets resultat -61 63 78 -26 51 104 120 176 -622 -315
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 70 40 43 46 45 15 17 40 96
Omsättningstillgångar 464 472 335 267 290 368 267 305 148 238
Tillgångar 524 542 375 310 335 413 282 323 188 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 220 157 80 106 -452 -556 -676 -852 -230
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 17 0 8 31 597 627 319 0 0
Kortfristiga skulder 345 305 218 223 198 268 210 679 1 041 564
Skulder och eget kapital 524 542 375 310 335 413 282 323 188 334
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 175 292 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 526 424 402 362 285 258 107 228 249
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 152 128 126 114 96 59 74 166 126
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 346 2 139 2 098 1 820 1 706 1 580 1 558 1 729 1 461 1 707
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 778 1 002 1 045 905 847 780 779 576 487 569
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 299 379 307 286 275 224 190 127 233 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 75 89 -19 50 12 170 233 -580 -291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,47% -4,07% 15,41% 6,91% 8,53% 0,13% -9,89% 18,34% -14,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,11% 12,18% 22,93% -6,77% 17,61% 25,91% 59,93% 71,21% -325,00% -91,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,27% 3,29% 4,12% -1,16% 3,48% 6,86% 10,85% 13,30% -41,82% -17,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,68% 54,34% 53,18% 49,83% 54,46% 50,26% 53,79% 57,09% 36,76% 37,34%
Rörelsekapital/omsättning 5,10% 8,33% 5,60% 2,43% 5,43% 6,41% 3,66% -21,63% -61,12% -19,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,34% 40,59% 41,87% 25,81% 31,64% -109,44% -197,16% -209,29% -453,19% -68,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,64% 70,16% 64,22% 43,05% 43,94% 81,72% 50,00% 20,32% 5,38% 24,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...