Visa allt om MRG Radio Aktiebolag
Visa allt om MRG Radio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 607 690 576 610 668 666 729 575 599 546
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 65 94 3 17 -17 15 28 20 16 4
Resultat efter finansnetto 65 94 3 16 10 17 33 54 -24 2
Årets resultat 43 59 5 9 5 9 21 45 -32 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 248 248 248 248 223 223 227 203 246
Omsättningstillgångar 597 599 254 599 521 548 608 544 522 424
Tillgångar 845 847 502 848 769 771 831 772 725 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 299 256 197 191 182 177 268 247 202 134
Obeskattade reserver 52 42 23 27 23 20 16 9 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 343 350 254 459 401 378 378 335 321 384
Kortfristiga skulder 152 200 28 170 163 196 169 180 197 152
Skulder och eget kapital 845 847 502 848 769 771 831 772 725 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 300 - 300 300 300 303 288 264 264 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 49 181 102 102 102 126 90 83 86 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 607 690 576 610 668 666 729 575 599 546
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 607 690 576 610 668 666 729 575 599 546
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 481 466 484 508 521 486 441 429 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 94 3 17 -17 15 38 30 26 14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,03% 19,79% -5,57% -8,68% 0,30% -8,64% 26,78% -4,01% 9,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,81% 11,22% 0,80% 2,24% 1,43% 2,33% 4,21% 7,25% 4,00% 2,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,87% 13,77% 0,69% 3,11% 1,65% 2,70% 4,80% 9,74% 4,84% 2,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,77% 91,88% 91,49% 93,77% 84,13% 90,24% 78,74% 90,43% 84,64% 84,98%
Rörelsekapital/omsättning 73,31% 57,83% 39,24% 70,33% 53,59% 52,85% 60,22% 63,30% 54,26% 49,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,18% 34,09% 42,82% 25,01% 25,87% 24,87% 33,67% 32,85% 28,26% 20,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 392,11% 299,00% 903,57% 351,76% 319,02% 279,08% 359,17% 301,67% 264,47% 271,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...