Visa allt om Björkvångs Frukt Aktiebolag
Visa allt om Björkvångs Frukt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 092 1 521 2 163 1 452 1 388 1 508 1 423 1 282 1 208 1 249
Övrig omsättning 11 12 17 9 14 19 16 31 1 33
Rörelseresultat (EBIT) 348 27 164 120 1 14 3 64 -27 -96
Resultat efter finansnetto 345 23 154 106 -9 14 2 64 -26 -97
Årets resultat 184 9 79 3 -4 9 2 64 -26 -62
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 197 219 301 387 472 72 97 97 121 220
Omsättningstillgångar 1 014 713 818 610 432 514 402 420 383 771
Tillgångar 1 211 932 1 120 997 904 586 499 517 504 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 302 294 214 211 215 206 204 140 166
Obeskattade reserver 269 162 153 101 0 5 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 69 138 207 276 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 456 399 536 474 417 367 293 313 364 826
Skulder och eget kapital 1 211 932 1 120 997 904 586 499 517 504 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 284 218 190 261 104 144 177 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 326 270 161 77 86 33 101 83 50 118
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 39 34 69 41 43 44 39 56 71 63
Utdelning till aktieägare 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 103 1 533 2 180 1 461 1 402 1 527 1 439 1 313 1 209 1 282
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 046 761 1 082 1 452 1 388 1 508 1 423 1 282 1 208 1 249
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 186 159 261 341 321 341 250 283 298 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 424 109 250 206 62 39 48 151 73 11
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,54% -29,68% 48,97% 4,61% -7,96% 5,97% 11,00% 6,13% -3,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,74% 3,22% 14,64% 12,04% 0,22% 2,39% 0,60% 12,57% -4,96% -9,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,63% 1,97% 7,58% 8,26% 0,14% 0,93% 0,21% 5,07% -2,07% -7,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,93% 57,26% 54,09% 63,91% 54,47% 49,47% 50,11% 59,98% 55,22% 54,28%
Rörelsekapital/omsättning 26,67% 20,64% 13,04% 9,37% 1,08% 9,75% 7,66% 8,35% 1,57% -4,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,46% 45,96% 36,91% 28,93% 23,34% 37,32% 41,28% 39,46% 27,78% 16,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,02% 159,15% 149,81% 125,53% 93,05% 136,78% 123,21% 104,47% 94,51% 71,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...