Visa allt om TSI Marketing Aktiebolag
Visa allt om TSI Marketing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 184 1 253 1 071 1 342 1 274 1 416 1 581 1 545 1 689 1 619
Övrig omsättning - 74 116 - - 70 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 463 558 18 25 155 101 144 107 193 112
Resultat efter finansnetto 463 539 9 20 235 85 132 95 164 92
Årets resultat 260 221 23 52 107 52 87 44 80 43
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 577 733 514 251 314 679 609 748 737 697
Omsättningstillgångar 397 68 121 193 325 66 35 45 97 87
Tillgångar 974 800 635 444 639 745 644 792 833 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 378 157 214 262 298 372 405 481 493
Obeskattade reserver 461 344 95 125 192 80 80 80 57 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 234 6 6 191 79 188 253 216
Kortfristiga skulder 76 77 149 99 179 175 113 119 42 58
Skulder och eget kapital 974 800 635 444 639 745 644 792 833 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 450 504 451 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 149 414 425 374 450 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 98 183 176 181 229 225 231 203 205
Utdelning till aktieägare 287 200 0 80 100 143 127 120 120 92
Omsättning 1 184 1 327 1 187 1 342 1 274 1 486 1 581 1 545 1 689 1 619
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 253 1 071 1 342 1 274 1 416 1 581 1 545 1 689 1 619
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 432 798 985 829 1 040 1 132 1 172 1 198 1 150
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 618 700 146 88 158 104 200 162 250 185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,51% 16,99% -20,19% 5,34% -10,03% -10,44% 2,33% -8,53% 4,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,64% 69,75% 2,83% 5,63% 40,22% 13,56% 22,36% 13,51% 23,29% 14,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,19% 44,53% 1,68% 1,86% 20,17% 7,13% 9,11% 6,93% 11,49% 6,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,38% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,11% -0,72% -2,61% 7,00% 11,46% -7,70% -4,93% -4,79% 3,26% 1,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,89% 80,79% 36,39% 70,16% 63,15% 47,91% 66,92% 58,58% 62,67% 64,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 522,37% 88,31% 81,21% 194,95% 181,56% 37,71% 30,97% 37,82% 230,95% 150,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...