Visa allt om Aila Jaako Rehab & Ergonomi Aktiebolag
Visa allt om Aila Jaako Rehab & Ergonomi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 772 767 820 903 895 805 811 779 819 896
Övrig omsättning 1 4 4 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 2 7 -22 9 36 10 -1 -20 -47
Resultat efter finansnetto -1 2 7 -16 10 22 13 0 -17 -48
Årets resultat -2 2 7 -16 3 13 13 -1 -17 -48
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 8 14 23 47
Omsättningstillgångar 209 228 231 230 227 260 222 224 232 281
Tillgångar 209 228 231 230 227 263 230 238 255 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 170 168 161 177 174 162 169 170 187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 59 63 69 50 89 69 69 85 141
Skulder och eget kapital 209 228 231 230 227 263 230 238 255 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 360 361 310 315 305 315 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 361 400 10 8 7 11 8 4 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 141 149 152 171 129 152 143 153 151
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 773 771 824 907 895 805 811 779 819 896
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 772 767 820 903 895 805 811 779 819 896
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 523 553 579 569 578 474 518 493 531 605
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 2 7 -22 12 41 16 8 4 -26
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,65% -6,46% -9,19% 0,89% 11,18% -0,74% 4,11% -4,88% -8,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,48% 0,88% 3,03% -6,96% 4,41% 13,69% 5,22% 0,84% -6,27% -14,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,13% 0,26% 0,85% -1,77% 1,12% 4,47% 1,48% 0,26% -1,95% -5,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,24% 94,52% 95,12% 92,80% 91,96% 89,69% 90,88% 92,04% 89,13% 88,95%
Rörelsekapital/omsättning 21,76% 22,03% 20,49% 17,83% 19,78% 21,24% 18,87% 19,90% 17,95% 15,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,38% 74,56% 72,73% 70,00% 77,97% 66,16% 70,43% 71,01% 66,67% 57,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 504,88% 379,66% 360,32% 333,33% 442,00% 276,40% 307,25% 314,49% 252,94% 175,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...