Visa allt om Smarter Marketing Sweden AB
Visa allt om Smarter Marketing Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08
Nettoomsättning 18 504 15 771 18 573 11 474 8 764 1 320 5 013 3 243 3 707 146
Övrig omsättning 888 224 32 141 102 47 - 5 11 -
Rörelseresultat (EBIT) 721 -1 176 -232 103 -204 19 161 179 648 31
Resultat efter finansnetto 446 -1 376 -256 114 -211 18 161 179 599 28
Årets resultat 446 -1 376 -231 99 -211 5 118 172 453 28
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 813 1 022 232 116 97 15 23 30 135 59
Omsättningstillgångar 7 062 5 380 5 681 2 475 1 843 317 1 298 1 038 1 386 17
Tillgångar 8 874 6 402 5 913 2 591 1 940 332 1 320 1 067 1 522 76
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 167 722 898 212 113 139 284 316 444 -9
Obeskattade reserver 0 0 0 25 10 10 10 10 48 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 533 696 108 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 174 4 984 4 907 2 354 1 818 183 1 026 742 1 030 86
Skulder och eget kapital 8 874 6 402 5 913 2 591 1 940 332 1 320 1 067 1 522 76
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - 345 350 0 0 174 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 6 888 3 058 1 356 119 145 157 187 25
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 1 852 752 507 233 95 100 114 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 15 150 150 300 0
Omsättning 19 392 15 995 18 605 11 615 8 866 1 367 5 013 3 248 3 718 146
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 18 22 11 6 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 157 876 844 1 043 1 461 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 523 458 409 358 408 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 791 -1 116 -185 129 -195 27 169 200 658 41
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,33% -15,09% 61,87% 30,92% 563,94% -73,67% 54,58% -12,52% 2 439,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,12% -18,37% -3,84% 4,67% -9,95% 6,02% 12,20% 16,78% 42,64% 40,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,90% -7,46% -1,22% 1,05% -2,20% 1,52% 3,21% 5,52% 17,51% 21,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,38% 73,68% 73,35% 61,02% 38,37% 99,32% 14,74% 21,86% 37,58% 97,95%
Rörelsekapital/omsättning -0,61% 2,51% 4,17% 1,05% 0,29% 10,15% 5,43% 9,13% 9,60% -47,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,15% 11,28% 15,19% 8,93% 6,23% 44,09% 22,07% 30,31% 31,44% -11,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,44% 107,95% 115,77% 105,14% 101,38% 173,22% 126,51% 139,89% 134,56% 19,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...