Visa allt om N&K Nielsens Byggnadsfirma AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 20 144 20 828 18 195 11 543 8 168 6 831 6 709 7 076 8 267 9 717
Övrig omsättning 456 524 715 471 162 0 0 56 77 0
Rörelseresultat (EBIT) 294 483 5 243 62 170 134 82 65 80
Resultat efter finansnetto -49 284 -102 149 3 -366 56 12 15 25
Årets resultat -73 190 -70 64 3 -366 40 1 5 20
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 559 602 597 643 213 98 108 155 163 173
Omsättningstillgångar 4 693 5 113 3 968 1 970 1 932 1 674 2 002 2 002 1 854 2 393
Tillgångar 5 251 5 715 4 566 2 613 2 145 1 772 2 110 2 157 2 018 2 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 304 114 185 121 118 198 159 158 153
Obeskattade reserver 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 565 620 796 612 477 634 849 926 930 360
Kortfristiga skulder 4 455 4 791 3 656 1 765 1 546 1 020 1 063 1 072 930 2 053
Skulder och eget kapital 5 251 5 715 4 566 2 613 2 145 1 772 2 110 2 157 2 018 2 566
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 536 672 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 066 2 329 2 492 2 272 2 640 2 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader - - - - 1 079 837 837 866 969 1 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 600 21 352 18 910 12 014 8 330 6 831 6 709 7 132 8 344 9 717
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 19 16 13 11 9 9 9 11 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 185 1 096 1 137 888 743 759 745 786 752 747
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 562 534 471 380 359 363 416 370 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 337 528 50 274 87 180 180 90 75 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,28% 14,47% 57,63% 41,32% 19,57% 1,82% -5,19% -14,41% -14,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,60% 8,49% 0,11% 9,30% 2,89% 9,59% 6,35% 3,80% 3,22% 3,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,46% 2,33% 0,03% 2,11% 0,76% 2,49% 2,00% 1,16% 0,79% 0,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,42% 66,02% 58,44% 67,85% 67,36% 63,48% 65,76% 61,49% 63,18% 57,73%
Rörelsekapital/omsättning 1,18% 1,55% 1,71% 1,78% 4,73% 9,57% 14,00% 13,14% 11,18% 3,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,40% 5,32% 2,50% 8,60% 5,64% 6,66% 9,38% 7,37% 7,83% 5,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,59% 82,47% 75,44% 50,65% 35,12% 51,27% 103,86% 104,38% 130,75% 77,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!