Visa allt om Kåbe Gruppen Aktiebolag
Visa allt om Kåbe Gruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 607 1 867 2 149 2 552 2 786 1 692 989 1 877 2 322 1 828
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 69 86 -76 53 52 244 -114 -69 -18 -18
Resultat efter finansnetto 277 71 -90 40 37 239 -119 -76 -42 -41
Årets resultat 172 31 -55 5 -3 229 -119 -76 -42 -40
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 58 82 106 16 25 39 55 71 10
Omsättningstillgångar 569 883 695 593 735 636 514 685 749 913
Tillgångar 604 941 777 698 751 661 553 740 820 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 96 66 121 115 118 -211 -92 -16 26
Obeskattade reserver 98 46 24 59 32 10 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 412 242 300 231 433 351 291 334 340
Kortfristiga skulder 237 387 446 219 372 100 413 541 502 557
Skulder och eget kapital 604 941 777 698 751 661 553 740 820 923
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 165 205 161 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 547 689 470 575 297 28 15 249 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 183 216 158 193 103 85 91 120 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 607 1 867 2 149 2 552 2 786 1 692 989 1 877 2 322 1 829
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 607 934 716 1 276 1 393 846 495 939 774 609
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 418 366 302 315 384 200 139 156 177 230
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 93 110 -52 76 66 258 -98 -53 -11 -13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,93% -13,12% -15,79% -8,40% 64,66% 71,08% -47,31% -19,16% 27,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,85% 9,14% -9,65% 7,59% 6,92% 36,91% -20,61% -9,32% -2,07% -1,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,61% 4,61% -3,49% 2,08% 1,87% 14,42% -11,53% -3,68% -0,73% -0,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,21% 64,81% 61,98% 45,85% 50,25% 100,00% 63,20% 40,65% 48,88% 64,22%
Rörelsekapital/omsättning 20,66% 26,57% 11,59% 14,66% 13,03% 31,68% 10,21% 7,67% 10,64% 19,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,03% 14,01% 10,90% 23,93% 18,45% 18,97% -38,16% -12,43% -1,95% 2,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,20% 143,67% 75,11% 88,13% 98,39% 238,00% 31,72% 49,91% 70,32% 92,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...