Visa allt om A.T. Olssons Byggservice Aktiebolag
Visa allt om A.T. Olssons Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 399 2 442 5 817 6 620 17 244 12 511 12 011 9 652 14 799 14 966
Övrig omsättning 18 8 56 471 1 394 1 011 1 308 1 316 2 903 2 522
Rörelseresultat (EBIT) -67 -798 -1 190 433 2 098 1 898 2 122 1 205 3 810 3 138
Resultat efter finansnetto 75 -740 -913 730 2 327 2 736 2 460 1 527 4 155 3 789
Årets resultat 485 0 242 1 100 1 839 1 756 2 001 1 149 2 552 2 390
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 211 8 113 10 551 13 644 15 836 14 203 15 759 14 384 7 484 6 489
Omsättningstillgångar 10 140 10 261 21 024 19 565 18 068 19 231 14 594 13 711 20 595 19 252
Tillgångar 18 351 18 374 31 575 33 209 33 904 33 434 30 353 28 095 28 079 25 741
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 663 9 177 9 178 20 936 19 836 19 997 18 241 16 240 16 091 14 538
Obeskattade reserver 2 398 2 955 3 701 4 935 5 638 5 835 5 504 5 805 5 885 5 318
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 100 6 100 18 100 6 100 6 500 4 500 5 000 5 000 4 000 0
Kortfristiga skulder 190 141 597 1 239 1 930 3 102 1 609 1 051 2 103 5 884
Skulder och eget kapital 18 351 18 374 31 575 33 209 33 904 33 434 30 353 28 095 28 079 25 741
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 362 382 449 772 421 524 486 690
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 352 3 287 3 734 4 865 3 358 3 654 5 456 8 336 8 856
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 296 520 663 725 635 699 757 1 142 1 277
Utdelning till aktieägare 0 0 0 12 000 0 2 000 0 0 1 000 1 000
Omsättning 417 2 450 5 873 7 091 18 638 13 522 13 319 10 968 17 702 17 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 3 6 7 11 8 11 16 22 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 814 970 946 1 568 1 564 1 092 603 673 624
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 604 784 772 607 673 506 485 525 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 -691 -1 116 547 2 292 2 112 2 334 1 465 4 093 3 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -83,66% -58,02% -12,13% -61,61% 37,83% 4,16% 24,44% -34,78% -1,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,42% -3,31% -2,37% 2,69% 7,27% 8,55% 8,53% 5,84% 15,12% 15,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,30% -24,94% -12,88% 13,50% 14,29% 22,85% 21,56% 16,99% 28,68% 26,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,77% 98,49% 97,18% 51,15% 60,04% 65,63% 95,11% 95,56% 99,55%
Rörelsekapital/omsättning 2 493,73% 414,41% 351,16% 276,83% 93,59% 128,92% 108,11% 131,16% 124,95% 89,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,85% 62,49% 38,21% 74,63% 70,76% 72,67% 73,46% 73,03% 72,40% 71,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 336,84% 7 277,30% 3 521,61% 1 579,10% 936,17% 619,95% 907,02% 1 304,57% 979,32% 327,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...