Visa allt om El-Tjänst i Kisa Aktiebolag
Visa allt om El-Tjänst i Kisa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 813 1 622 1 997 2 291 2 459 2 665 2 249 2 557 2 401 2 827
Övrig omsättning - - 2 2 - 119 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 166 119 82 218 213 152 145 197 269 311
Resultat efter finansnetto 152 81 72 238 232 154 148 224 288 320
Årets resultat 103 74 117 182 156 112 84 119 157 190
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 403 487 239 298 318 504 509 522 306 143
Omsättningstillgångar 908 855 1 314 1 316 1 381 906 1 146 1 051 1 338 1 496
Tillgångar 1 310 1 342 1 553 1 614 1 699 1 410 1 655 1 573 1 644 1 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 578 575 651 684 647 621 640 726 857 900
Obeskattade reserver 255 245 275 370 375 357 357 331 276 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 273 245 293 193 353 214 254 84 84 84
Kortfristiga skulder 204 276 334 368 324 218 404 433 427 449
Skulder och eget kapital 1 310 1 342 1 553 1 614 1 699 1 410 1 655 1 573 1 644 1 639
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 416 384 347 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 376 494 519 538 504 123 170 174 243
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 149 147 311 305 314 272 241 267 276 311
Utdelning till aktieägare 200 100 150 150 145 130 130 170 250 200
Omsättning 1 813 1 622 1 999 2 293 2 459 2 784 2 249 2 557 2 401 2 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 813 1 622 999 1 146 1 230 1 333 1 125 1 279 1 201 1 414
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 530 409 418 427 388 391 404 397 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 173 126 89 238 234 166 158 216 282 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,78% -18,78% -12,83% -6,83% -7,73% 18,50% -12,05% 6,50% -15,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,28% 9,46% 7,28% 14,81% 13,83% 11,06% 9,06% 14,37% 17,64% 19,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,60% 7,83% 5,66% 10,43% 9,56% 5,85% 6,67% 8,84% 12,08% 11,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,61% 57,77% 63,19% 63,07% 61,65% 54,56% 53,18% 54,17% 60,85% 56,84%
Rörelsekapital/omsättning 38,83% 35,70% 49,07% 41,38% 42,98% 25,82% 32,99% 24,17% 37,94% 37,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,31% 57,09% 55,73% 59,27% 54,35% 62,70% 54,57% 61,30% 64,22% 63,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 328,92% 213,04% 308,98% 281,25% 340,43% 281,19% 159,65% 138,80% 172,13% 226,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...