Visa allt om Skarps Sten- och anläggningsaktiebolag
Visa allt om Skarps Sten- och anläggningsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 185 205 347 661 2 106 3 918 6 249 5 060 7 160 6 043
Övrig omsättning 130 110 188 151 498 211 35 427 69 99
Rörelseresultat (EBIT) 31 -108 -63 -281 90 -425 454 274 292 10
Resultat efter finansnetto 223 -108 -63 -281 87 -436 447 262 285 7
Årets resultat 223 -108 -63 -200 6 -99 190 139 134 7
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 100 281 369 441 294 639 333 357 143
Omsättningstillgångar 344 262 282 317 695 1 133 1 411 1 409 1 575 1 248
Tillgångar 344 362 562 686 1 135 1 428 2 050 1 742 1 933 1 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 344 260 367 431 630 625 724 533 394 260
Obeskattade reserver 0 0 0 0 81 0 337 153 94 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 48 147 173 220 269 330 335 581 287
Kortfristiga skulder 0 55 48 83 204 534 660 720 863 845
Skulder och eget kapital 344 362 562 686 1 135 1 428 2 050 1 742 1 933 1 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 280 296 290 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 213 1 458 1 892 1 679 2 174 2 081
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 15 34 53 637 879 767 917 949
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 315 315 535 812 2 604 4 129 6 284 5 487 7 229 6 142
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 1 5 8 8 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 2 106 784 781 633 716 549
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 343 457 464 392 392 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 54 -44 36 -208 168 -367 563 388 353 66
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,76% -40,92% -47,50% -68,61% -46,25% -37,30% 23,50% -29,33% 18,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 64,83% -29,83% -11,21% -40,96% 7,93% -29,76% 22,15% 15,79% 15,11% 0,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 120,54% -52,68% -18,16% -42,51% 4,27% -10,85% 7,27% 5,43% 4,08% 0,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,30% -9,27% 16,71% -7,26% 8,59% 52,48% 74,06% 69,39% 64,50% 69,68%
Rörelsekapital/omsättning 185,95% 100,98% 67,44% 35,40% 23,31% 15,29% 12,02% 13,62% 9,94% 6,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 71,82% 65,30% 62,83% 60,77% 43,77% 47,43% 36,92% 23,88% 18,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 476,36% 566,67% 369,88% 336,27% 203,18% 206,67% 186,11% 172,54% 145,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...