Visa allt om HEKTOR's Reparationsteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 1 594 1 917 1 836 1 671 2 405 1 869 1 813 1 330 1 383 2 161
Övrig omsättning 43 0 0 0 0 0 0 14 2 0
Rörelseresultat (EBIT) 59 131 -1 116 88 127 110 20 85 208
Resultat efter finansnetto 49 113 -23 101 77 114 98 15 89 215
Årets resultat 23 75 25 87 59 72 55 7 42 106
Balansräkningar (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 60 78 114 117 79 116 110 81 117
Omsättningstillgångar 901 1 265 1 605 1 384 1 708 1 089 945 401 434 901
Tillgångar 996 1 325 1 684 1 498 1 825 1 169 1 061 511 515 1 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 605 582 507 482 396 337 265 210 253 311
Obeskattade reserver 136 118 103 160 172 170 151 126 122 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 493 901 634 443 425 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 132 173 222 814 236 645 175 141 614
Skulder och eget kapital 996 1 325 1 684 1 498 1 825 1 169 1 061 511 515 1 017
Löner & utdelning (tkr)
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 352 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 562 323 277 436
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 132 191 117 102 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100
Omsättning 1 637 1 917 1 836 1 671 2 405 1 869 1 813 1 344 1 385 2 161
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 594 1 917 1 836 1 671 2 405 1 869 1 813 1 330 1 383 2 161
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 575 604 493 728 499 755 448 382 642
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 112 176 34 152 121 163 139 58 121 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,85% 4,41% 9,87% -30,52% 28,68% 3,09% 36,32% -3,83% -36,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,92% 9,89% -0,06% 7,74% 4,82% 10,86% 10,37% 4,11% 17,28% 21,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,70% 6,83% -0,05% 6,94% 3,66% 6,80% 6,07% 1,58% 6,44% 10,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,03% 58,89% 53,59% 58,77% 49,31% 56,93% 69,94% 63,83% 61,32% 58,31%
Rörelsekapital/omsättning 51,57% 59,10% 78,00% 69,54% 37,17% 45,64% 16,55% 16,99% 21,19% 13,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,39% 50,87% 34,88% 40,51% 29,05% 40,17% 36,08% 60,33% 66,59% 37,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 996,20% 902,27% 891,33% 604,05% 203,81% 445,34% 138,29% 214,29% 299,29% 144,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!