Visa allt om Ifron Fastigheter AB
Visa allt om Ifron Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 84 798 3 229 4 090 4 520 4 741 10 904 8 296 7 947
Övrig omsättning 184 87 52 3 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -6 -256 -281 78 20 -450 -336 193 464
Resultat efter finansnetto -7 -34 59 -319 36 -11 -486 -383 168 425
Årets resultat -7 -34 59 -319 36 -11 -483 -40 152 284
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 805 815 658 712 753 789 827 833 885 780
Omsättningstillgångar 14 40 307 1 318 1 774 1 765 1 891 2 372 3 558 3 377
Tillgångar 819 855 965 2 030 2 527 2 554 2 718 3 205 4 442 4 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 128 296 1 038 1 357 1 321 1 331 1 814 1 894 1 782
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 4 347 395
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 614 715 635 635 675 705 745 785 800 905
Kortfristiga skulder 84 12 34 357 496 528 641 602 1 401 1 076
Skulder och eget kapital 819 855 965 2 030 2 527 2 554 2 718 3 205 4 442 4 158
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 113 266 346 565 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 228 584 582 528 591 1 308 405 311
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 78 232 251 267 318 645 350 302
Utdelning till aktieägare 0 0 134 800 0 0 0 0 40 40
Omsättning 184 171 850 3 232 4 117 4 520 4 741 10 904 8 296 7 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 2 2 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 798 1 615 2 045 1 507 1 580 2 726 2 074 2 649
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 306 413 428 305 409 585 341 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 48 15 -222 -245 114 58 -410 -284 228 495
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -89,47% -75,29% -21,05% -9,51% -4,66% -56,52% - 4,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -0,70% 9,12% -13,79% 3,48% 0,82% -15,23% -9,61% 4,95% 11,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -7,14% 11,03% -8,67% 2,15% 0,46% -8,73% -2,82% 2,65% 6,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 45,24% 28,32% 30,44% 33,45% 30,60% 28,73% 28,23% 23,78% 27,80%
Rörelsekapital/omsättning - 33,33% 34,21% 29,76% 31,25% 27,37% 26,37% 16,23% 26,00% 28,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,77% 14,97% 30,67% 51,13% 53,70% 51,72% 48,97% 56,69% 48,26% 49,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,67% 333,33% 902,94% 271,99% 209,68% 185,42% 164,43% 242,69% 176,52% 232,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...