Visa allt om Trophi Bäckebol 1 AB
Visa allt om Trophi Bäckebol 1 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 88 653 81 171 79 991 79 431 73 915 67 091 72 950 103 267 104 563 108 511
Övrig omsättning 730 1 431 1 202 - - - - 30 150 57 985 10 000
Rörelseresultat (EBIT) 35 744 31 513 28 908 26 782 23 435 8 679 -1 284 41 957 76 224 36 894
Resultat efter finansnetto 4 394 -14 147 -13 824 17 268 20 751 5 247 33 892 21 469 23 156 -8 857
Årets resultat -1 075 -1 296 188 12 916 15 050 2 609 42 740 7 802 3 917 -10 255
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 746 860 771 625 795 732 455 617 457 875 454 737 453 227 1 042 329 1 065 462 1 114 183
Omsättningstillgångar 47 673 142 492 77 146 8 341 4 547 1 484 3 692 29 870 135 746 79 726
Tillgångar 794 533 914 117 872 878 463 958 462 422 456 221 456 919 1 072 199 1 201 208 1 193 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 703 59 778 61 074 22 327 166 851 161 460 162 735 8 962 1 010 11 448
Obeskattade reserver 13 459 14 785 20 660 23 738 23 029 20 729 19 909 23 954 49 279 44 683
Avsättningar (tkr) 0 0 0 8 150 7 462 7 508 7 077 35 566 35 0
Långfristiga skulder 0 823 095 777 475 384 272 0 0 0 0 0 39
Kortfristiga skulder 722 371 16 459 13 669 25 471 265 080 266 524 267 198 1 003 717 1 150 884 1 137 739
Skulder och eget kapital 794 533 914 117 872 878 463 958 462 422 456 221 456 919 1 072 199 1 201 208 1 193 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 383 82 602 81 193 79 431 73 915 67 091 72 950 133 417 162 548 118 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 359 56 119 28 908 44 662 39 641 21 406 11 390 56 088 88 465 49 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,22% 1,48% 0,71% 7,46% 10,17% -8,03% -29,36% -1,24% -3,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,50% 3,45% 3,31% 5,77% 5,07% 1,91% 16,46% 3,91% 6,35% 3,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,35% 38,83% 36,14% 33,72% 31,72% 12,97% 103,09% 40,64% 72,94% 34,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 74,51% 71,20% 36,83% 34,96% 40,73% 44,95% 46,39% 42,58% 46,13%
Rörelsekapital/omsättning -761,05% 155,27% 79,36% -21,57% -352,48% -395,05% -361,21% -943,04% -970,84% -975,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,71% 7,80% 8,84% 8,80% 39,75% 38,74% 38,83% 2,48% 3,04% 3,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6,60% 865,74% 564,39% 32,75% 1,72% 0,56% 1,38% 2,98% 11,79% 7,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...