Visa allt om Kitty Fashion Aktiebolag
Visa allt om Kitty Fashion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 023 1 160 1 302 1 506 1 558 1 785 1 824 2 235 2 766 2 932
Övrig omsättning 589 - 23 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -84 55 -59 116 152 119 100 135 171 147
Resultat efter finansnetto -156 -28 -155 20 26 -2 -49 -21 24 22
Årets resultat -156 -28 -155 12 21 -2 -49 -29 4 5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 520 529 539 548 558 567 577 586 595
Omsättningstillgångar 346 1 223 1 296 1 589 1 544 1 629 1 717 1 732 1 891 1 815
Tillgångar 352 1 743 1 826 2 128 2 092 2 187 2 284 2 308 2 477 2 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -140 -132 -104 51 39 18 20 69 98 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 417 1 552 1 593 1 678 1 712 1 794 1 796 1 824 1 872 1 896
Kortfristiga skulder 75 322 337 398 341 375 468 416 507 420
Skulder och eget kapital 352 1 743 1 826 2 128 2 092 2 187 2 284 2 308 2 477 2 410
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 134 67 94 177 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 70 90 115 121 120 23 30 73 83 114
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 65 76 77 77 96 118 144 208 260
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 612 1 160 1 325 1 506 1 558 1 785 1 824 2 235 2 766 2 932
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 023 1 160 1 302 753 779 893 912 745 922 977
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 132 176 218 99 99 127 108 104 156 214
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -75 64 -50 125 161 128 139 174 180 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,81% -10,91% -13,55% -3,34% -12,72% -2,14% -18,39% -19,20% -5,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,44% 3,38% -3,23% 6,06% 7,31% 5,53% 4,38% 6,15% 7,15% 6,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,72% 5,09% -4,53% 8,57% 9,82% 6,78% 5,48% 6,35% 6,40% 5,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -19,65% 56,12% 46,39% 7,70% 9,76% 6,67% 5,48% 6,04% 6,18% 5,01%
Rörelsekapital/omsättning 26,49% 77,67% 73,66% 79,08% 77,21% 70,25% 68,48% 58,88% 50,04% 47,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -39,77% -7,57% -5,70% 2,40% 1,86% 0,82% 0,88% 2,99% 3,96% 3,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,33% 24,53% 39,76% 35,93% 48,09% 58,13% 51,07% 38,22% 41,22% 61,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...