Visa allt om Kulhagen AB
Visa allt om Kulhagen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 830 953 1 092 935 1 186 918 0 0 106 106
Övrig omsättning - - - - - 30 202 45 90 12
Rörelseresultat (EBIT) -91 55 47 9 -41 145 98 -202 -109 -2 457
Resultat efter finansnetto -59 84 102 19 27 182 -364 -237 -260 -1 721
Årets resultat -59 84 102 19 27 182 -545 -237 -260 -1 023
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 656 656 656 656 656 0 0 2 650 2 672 2 694
Omsättningstillgångar 3 062 3 274 3 144 3 025 3 093 3 618 3 352 1 196 2 257 3 149
Tillgångar 3 718 3 930 3 801 3 681 3 749 3 618 3 352 3 846 4 929 5 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 241 3 300 3 217 3 114 3 096 3 069 2 887 3 432 3 651 3 912
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 -120 737 0
Kortfristiga skulder 477 630 584 566 654 549 465 534 540 1 932
Skulder och eget kapital 3 718 3 930 3 801 3 681 3 749 3 618 3 352 3 846 4 929 5 843
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 330 0 2 3 57
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 326 360 360 439 0 0 0 0 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 113 123 113 119 175 113 18 30 67 133
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 830 953 1 092 935 1 186 948 202 45 196 118
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 830 953 1 092 935 593 918 - - 106 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 506 509 528 342 502 23 43 88 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -91 55 47 9 -41 145 98 -180 -87 -2 435
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,91% -12,73% 16,79% -21,16% 29,19% - - -100,00% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,51% 2,26% 2,87% 1,17% 0,83% 5,06% - - -2,03% -29,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,75% 9,34% 9,98% 4,60% 2,61% 19,93% - - -94,34% -1 615,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,61% 100,00% 95,88% 99,79% 94,86% 89,22% - - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 311,45% 277,44% 234,43% 262,99% 205,65% 334,31% - - 1 619,81% 1 148,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,17% 83,97% 84,64% 84,60% 82,58% 84,83% 86,13% 89,24% 74,07% 66,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 641,93% 519,68% 538,36% 534,45% 472,94% 659,02% 720,86% 223,97% 417,96% 162,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...