Visa allt om Skipper Furniture AB
Visa allt om Skipper Furniture AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 226 27 948 28 923 28 626 32 887 32 160 33 721 29 061 26 723 21 710
Övrig omsättning 222 497 - - - - - 222 402 773
Rörelseresultat (EBIT) 1 163 410 2 105 1 568 2 551 1 682 3 733 2 350 1 992 1 406
Resultat efter finansnetto 975 259 2 023 1 384 2 631 2 741 3 830 1 240 1 564 1 793
Årets resultat 550 113 1 249 819 1 406 1 527 2 898 891 1 394 683
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 371 8 763 7 202 6 346 3 577 3 116 1 151 2 937 2 441 2 809
Omsättningstillgångar 16 013 11 632 13 254 12 457 11 838 13 521 16 412 12 831 12 409 11 479
Tillgångar 23 384 20 395 20 456 18 803 15 415 16 637 17 562 15 768 14 850 14 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 047 7 498 8 585 7 336 8 064 8 158 6 705 6 741 6 754 5 690
Obeskattade reserver 2 653 2 396 2 296 1 863 1 634 957 317 435 449 832
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 200 1 950 500 2 500 2 500 2 500 3 983 2 500 2 500 3 373
Kortfristiga skulder 10 484 8 551 9 075 7 104 3 217 5 021 6 557 6 092 5 148 4 393
Skulder och eget kapital 23 384 20 395 20 456 18 803 15 415 16 637 17 562 15 768 14 850 14 288
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 1 149 1 109 1 035 979 933 411
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 379 3 323 3 181 3 163 2 139 2 004 1 838 2 163 2 187 2 064
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 797 1 537 1 557 1 193 1 487 1 794 1 674 1 617 1 207 889
Utdelning till aktieägare 0 0 1 200 0 1 408 1 500 0 0 0 0
Omsättning 39 448 28 445 28 923 28 626 32 887 32 160 33 721 29 283 27 125 22 483
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 11 11 11 11 11 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 269 2 541 2 629 2 602 2 990 2 924 3 066 2 642 2 429 2 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 452 444 465 475 457 429 437 395 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 415 569 2 332 1 784 2 765 1 956 4 029 2 751 2 294 1 779
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,35% -3,37% 1,04% -12,96% 2,26% -4,63% 16,04% 8,75% 23,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,99% 2,02% 10,60% 8,35% 18,16% 17,17% 22,61% 15,20% 14,19% 12,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,98% 1,47% 7,50% 5,48% 8,51% 8,88% 11,77% 8,24% 7,88% 8,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,69% 38,56% 41,52% 37,59% 39,61% 38,23% 41,18% 41,29% 40,26% 39,72%
Rörelsekapital/omsättning 14,10% 11,02% 14,45% 18,70% 26,21% 26,43% 29,23% 23,19% 27,17% 32,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,26% 45,93% 50,72% 46,32% 60,12% 53,27% 39,51% 44,74% 47,66% 44,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,88% 79,06% 86,27% 109,77% 214,11% 149,59% 156,41% 98,21% 124,18% 133,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...