Visa allt om SundaHus i Linköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 28 677 25 579 26 363 25 323 22 087 18 842 16 552 15 206 13 773 12 461
Övrig omsättning 302 326 461 1 364 834 734 207 0 582 660
Rörelseresultat (EBIT) 3 946 5 487 5 399 6 111 5 042 2 663 3 127 2 593 3 750 3 715
Resultat efter finansnetto 3 936 5 487 5 392 6 109 5 042 2 664 3 124 2 584 3 764 3 765
Årets resultat 3 111 4 294 4 221 4 746 3 916 1 870 1 762 2 004 2 932 2 771
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 231 198 330 459 679 1 164 1 691 2 131 2 062
Omsättningstillgångar 8 326 12 429 10 020 12 732 9 768 8 048 5 701 4 719 5 166 3 835
Tillgångar 8 410 12 660 10 218 13 062 10 227 8 726 6 866 6 410 7 297 5 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 687 8 838 6 544 8 823 6 077 4 161 2 291 4 259 4 255 3 313
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 95 99 97 96 94 91 88 84 78
Kortfristiga skulder 7 723 3 727 3 575 4 141 4 054 4 471 4 483 2 063 2 958 2 506
Skulder och eget kapital 8 410 12 660 10 218 13 062 10 227 8 726 6 866 6 410 7 297 5 897
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 092 1 011 1 006 1 018
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 822 - - - - - 6 008 5 104 4 747 3 700
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 460 - - - - - 2 981 1 801 2 467 2 065
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Omsättning 28 979 25 905 26 824 26 687 22 921 19 576 16 759 15 206 14 355 13 121
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 26 24 24 23 21 17 17 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 103 984 1 098 1 055 960 897 974 894 1 059 1 133
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 799 644 695 662 587 561 592 517 626 603
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 991 5 535 5 460 6 293 5 384 3 198 3 764 3 292 4 324 4 489
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,11% -2,97% 4,11% 14,65% 17,22% 13,84% 8,85% 10,40% 10,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,92% 43,34% 52,84% 46,78% 49,30% 30,53% 45,57% 40,51% 51,61% 64,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,76% 21,45% 20,48% 24,13% 22,83% 14,14% 18,90% 17,08% 27,34% 30,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,10% 34,02% 24,45% 33,93% 25,87% 18,98% 7,36% 17,47% 16,03% 10,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,17% 69,81% 64,04% 67,55% 59,42% 47,69% 33,37% 66,44% 58,31% 56,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,81% 333,49% 280,28% 307,46% 240,95% 180,00% 127,17% 228,74% 174,65% 153,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!