Visa allt om Tönnerviks Karlshamn AB
Visa allt om Tönnerviks Karlshamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 42 42 39 82 404 611 1 933 2 603 2 517 2 346
Övrig omsättning - - - - - - 26 - 25 -
Rörelseresultat (EBIT) -116 -153 -270 -223 -34 -80 769 1 010 604 695
Resultat efter finansnetto -107 -155 -254 -199 12 -28 859 1 011 602 713
Årets resultat 18 4 10 7 6 2 541 576 301 382
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 245 261 352 453 18 30 338 90 75
Omsättningstillgångar 2 024 1 997 2 174 2 366 2 535 3 103 3 406 2 719 2 261 1 703
Tillgångar 2 024 2 242 2 436 2 718 2 988 3 122 3 436 3 057 2 351 1 778
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 617 1 600 1 596 1 586 1 588 1 582 1 730 1 340 944 823
Obeskattade reserver 9 140 301 570 781 781 822 669 475 311
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 398 502 539 563 619 758 883 1 048 932 644
Skulder och eget kapital 2 024 2 242 2 436 2 718 2 988 3 122 3 436 3 057 2 351 1 778
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 30 - 0 0 172 240 548 401
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 0 35 148 263 361 412 409 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 12 14 15 67 147 236 334 497 403
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 10 0 150 150 180 180
Omsättning 42 42 39 82 404 611 1 959 2 603 2 542 2 346
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 42 42 39 82 404 306 967 868 839 782
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 33 30 57 58 231 217 406 351 508 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -116 -137 -179 -132 -14 -68 787 1 150 624 708
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 7,69% -52,44% -79,70% -33,88% -68,39% -25,74% 3,42% 7,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,29% -6,33% -9,77% -6,59% 1,31% 0,29% 25,70% 35,36% 27,48% 41,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -254,76% -338,10% -610,26% -218,29% 9,65% 1,47% 45,68% 41,53% 25,67% 31,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 871,43% 3 559,52% 4 192,31% 2 198,78% 474,26% 383,80% 130,52% 64,20% 52,80% 45,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,24% 76,24% 75,16% 74,71% 72,41% 69,11% 67,98% 59,59% 54,70% 58,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 508,54% 397,81% 403,34% 420,25% 409,53% 409,37% 385,73% 259,45% 242,60% 264,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...