Visa allt om Björkman & Mitchell Aktiebolag
Visa allt om Björkman & Mitchell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 746 935 1 119 1 254 1 677 1 304 1 186 1 993 1 155 1 317
Övrig omsättning - - 30 - 20 - - 29 60 -
Rörelseresultat (EBIT) 35 3 22 18 44 14 -42 223 11 7
Resultat efter finansnetto 33 4 22 21 42 10 -44 225 7 9
Årets resultat 23 1 14 13 26 4 8 118 3 3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 22 34 47 62 42 41 32 39 38
Omsättningstillgångar 696 497 531 465 629 538 509 748 500 556
Tillgångar 709 519 565 512 691 580 550 781 539 594
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 471 448 447 433 491 465 461 533 415 412
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 239 71 118 80 200 115 90 189 125 182
Skulder och eget kapital 709 519 565 512 691 580 550 781 539 594
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 397 355 535 307 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 525 203 365 267 455 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 212 111 163 132 187 175 161 218 137 131
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 70 0 0 80 0 0
Omsättning 1 746 935 1 149 1 254 1 697 1 304 1 186 2 022 1 215 1 317
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 746 935 1 119 1 254 1 677 1 304 1 186 1 993 1 155 1 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 746 327 536 411 647 591 530 760 453 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 15 36 33 59 26 -33 232 24 22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 86,74% -16,44% -10,77% -25,22% 28,60% 9,95% -40,49% 72,55% -12,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,94% 0,96% 4,25% 4,30% 6,37% 2,41% -7,45% 29,19% 2,60% 2,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,00% 0,53% 2,14% 1,75% 2,62% 1,07% -3,46% 11,44% 1,21% 1,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 77,33% 84,63% 69,94% 100,00% 100,00% 75,63% 68,19% 70,56% 68,41%
Rörelsekapital/omsättning 26,17% 45,56% 36,91% 30,70% 25,58% 32,44% 35,33% 28,05% 32,47% 28,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,43% 86,32% 79,12% 84,57% 71,06% 80,17% 83,82% 73,69% 76,99% 69,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,21% 700,00% 450,00% 581,25% 314,50% 467,83% 565,56% 395,77% 400,00% 305,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...