Visa allt om Advokatfirman Johan Sterner Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Johan Sterner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 278 1 465 1 383 1 745 1 858 2 097 1 278 1 853 1 516 1 438
Övrig omsättning - - - - - - 215 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 130 213 113 349 183 425 324 518 262 374
Resultat efter finansnetto 202 209 111 360 203 335 324 516 271 374
Årets resultat 248 152 72 520 120 167 177 285 170 198
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 261 511 511 497 477 163 122 92 99
Omsättningstillgångar 541 688 291 729 684 869 1 086 1 122 979 928
Tillgångar 757 949 802 1 240 1 182 1 346 1 249 1 244 1 071 1 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 315 263 692 392 512 515 557 472 464
Obeskattade reserver 184 280 280 280 598 569 500 429 304 279
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 201 0 30 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 153 259 239 192 265 235 258 294 285
Skulder och eget kapital 757 949 802 1 240 1 182 1 346 1 249 1 244 1 071 1 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 731 - 0 997 937 610 765 717 612
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 736 901 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 500 501 464 627 620 381 430 468 333
Utdelning till aktieägare 0 125 100 500 220 0 170 220 200 161
Omsättning 1 278 1 465 1 383 1 745 1 858 2 097 1 493 1 853 1 516 1 438
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 278 1 465 1 383 1 745 1 858 2 097 1 278 1 853 1 516 1 438
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 123 1 232 1 237 1 365 1 627 1 562 1 002 1 198 1 186 986
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 130 213 113 349 183 441 332 524 269 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,76% 5,93% -20,74% -6,08% -11,40% 64,08% -31,03% 22,23% 5,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,61% 22,55% 14,09% 29,27% 17,34% 31,65% 25,94% 41,64% 25,21% 36,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,35% 14,61% 8,17% 20,80% 11,03% 20,31% 25,35% 27,95% 17,81% 26,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,77% 36,52% 2,31% 28,08% 26,48% 28,80% 66,59% 46,63% 45,18% 44,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,82% 56,21% 60,02% 73,42% 70,45% 69,19% 70,74% 70,19% 64,51% 64,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 400,74% 449,67% 112,36% 305,02% 356,25% 327,92% 462,13% 434,88% 332,99% 325,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...