Visa allt om LP Förvaltning AB
Visa allt om LP Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248 1 412 1 163 1 008 2 565 2 263
Övrig omsättning 3 - 860 149 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 678 734 1 642 667 -161 20 -124 81 -657 285
Resultat efter finansnetto 13 699 1 669 2 590 14 166 2 546 899 589 755 258 785
Årets resultat 13 539 1 508 2 403 13 960 2 529 828 589 733 898 700
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 247 6 641 6 624 7 506 994 1 256 907 269 287 377
Omsättningstillgångar 9 662 1 321 3 832 7 983 2 465 1 018 943 1 642 1 885 1 240
Tillgångar 17 910 7 961 10 456 15 489 3 459 2 274 1 850 1 911 2 172 1 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 858 7 319 9 811 14 168 2 708 1 479 1 451 1 462 1 380 1 082
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 051 643 645 1 321 751 795 398 448 793 535
Skulder och eget kapital 17 910 7 961 10 456 15 489 3 459 2 274 1 850 1 911 2 172 1 617
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - - 687 459 1 779 1 154
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 597 626 1 6 25 256
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 38 45 22 188 198 216 181 701 688
Utdelning till aktieägare 3 000 5 000 4 000 4 000 2 500 600 800 600 650 500
Omsättning 1 251 1 248 2 108 1 397 1 248 1 412 1 163 1 008 2 565 2 263
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 624 706 582 504 1 283 754
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 413 385 404 293 1 330 589
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 711 767 1 684 713 -60 106 -44 152 -567 289
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -11,61% 21,41% 15,38% -60,70% 13,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 76,49% 20,96% 24,76% 91,46% 73,66% 40,72% 32,65% 41,97% 12,98% 49,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 097,76% 133,73% 207,45% 1 135,10% 204,17% 65,58% 51,93% 79,56% 10,99% 35,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 609,86% 54,33% 255,37% 533,81% 137,34% 15,79% 46,86% 118,45% 42,57% 31,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,54% 91,94% 93,83% 91,47% 78,29% 65,04% 78,43% 76,50% 63,54% 66,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 471,09% 205,44% 594,11% 604,31% 328,23% 128,05% 236,93% 366,52% 237,70% 231,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...