Visa allt om JB-LAST i Kalmar Aktiebolag
Visa allt om JB-LAST i Kalmar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 *
Nettoomsättning 1 719 1 685 1 735 2 005 1 974 1 858 1 714 2 213 2 016 1 752
Övrig omsättning - - - - 24 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 99 34 10 14 54 132 -34 12 64 331
Resultat efter finansnetto 95 24 -5 -9 23 107 -46 3 50 315
Årets resultat 74 19 -6 13 16 70 1 34 51 122
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 * 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 287 408 542 737 869 30 92 88 117
Omsättningstillgångar 509 497 430 521 541 433 505 554 727 549
Tillgångar 659 784 839 1 064 1 278 - 535 646 815 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 310 337 318 354 341 365 315 335 301 251
Obeskattade reserver 0 0 0 0 27 27 27 77 127 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 167 283 546 698 708 0 0 69 77
Kortfristiga skulder 249 281 238 164 213 330 193 234 318 248
Skulder och eget kapital 659 784 839 1 064 1 278 - 535 646 815 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 *
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08 *
Löner till styrelse & VD - 0 - - 74 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 130 123 70 140 0 72 206 320 166 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 15 8 31 6 15 40 79 31 33
Utdelning till aktieägare 100 100 0 30 0 40 20 21 0 0
Omsättning 1 719 1 685 1 735 2 005 1 998 1 858 1 714 2 213 2 016 1 752
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 719 1 685 1 735 2 005 1 974 1 858 1 714 2 213 2 016 1 752
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 220 225 149 252 171 159 331 511 284 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 236 168 144 148 260 244 3 48 93 358
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,02% -2,88% -13,47% 1,57% 6,24% 8,40% -22,55% 9,77% 15,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,02% 4,34% 1,19% 1,32% 4,23% - -6,36% 1,86% 7,85% 49,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,76% 2,02% 0,58% 0,70% 2,74% 7,10% -1,98% 0,54% 3,17% 18,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,13% 12,82% 11,07% 17,81% 16,62% 5,54% 18,20% 14,46% 20,29% 17,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,04% 42,98% 37,90% 33,27% 28,24% - 62,60% 60,44% 48,15% 53,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,98% 158,01% 157,14% 291,46% 217,37% 96,97% 184,97% 159,83% 161,01% 220,16%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-08 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-08 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...