Visa allt om Högosta Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Högosta Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 312 5 045 5 625 4 885 4 936 5 572 5 841 5 645 5 485 4 260
Övrig omsättning 961 822 433 947 479 587 1 110 576 56 205
Rörelseresultat (EBIT) 794 484 561 1 276 749 1 047 1 635 1 016 869 610
Resultat efter finansnetto 844 494 599 1 339 819 1 055 1 634 1 040 929 605
Årets resultat 714 808 906 620 597 585 438 589 385 374
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 507 5 252 4 704 5 483 4 604 5 115 5 119 4 216 3 560 3 636
Omsättningstillgångar 6 155 6 338 6 557 6 442 5 641 5 056 3 885 4 306 3 309 3 548
Tillgångar 11 662 11 591 11 261 11 925 10 245 10 171 9 004 8 522 6 869 7 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 629 7 916 7 208 6 301 5 681 5 224 4 769 4 451 3 992 3 697
Obeskattade reserver 1 342 1 400 1 943 2 510 2 010 1 995 1 735 696 477 84
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 223 253 283 313 343 373 403 433 463 500
Kortfristiga skulder 1 469 2 023 1 828 2 801 2 211 2 580 2 097 2 942 1 937 2 903
Skulder och eget kapital 11 662 11 591 11 261 11 925 10 245 10 171 9 004 8 522 6 869 7 184
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 694 709 682 546 508 892 550 470 460 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 275 188 217 154 155 290 322 302 268 248
Utdelning till aktieägare 500 0 100 0 0 140 130 120 130 90
Omsättning 6 273 5 867 6 058 5 832 5 415 6 159 6 951 6 221 5 541 4 465
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 771 1 682 1 875 2 443 2 468 1 114 1 168 1 411 1 371 1 065
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 323 299 305 352 336 238 247 284 272 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 142 1 816 2 037 2 632 1 947 2 055 2 530 1 722 1 705 1 317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,29% -10,31% 15,15% -1,03% -11,41% -4,61% 3,47% 2,92% 28,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,27% 4,31% 5,41% 11,35% 8,19% 10,59% 18,38% 12,49% 13,87% 9,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,96% 9,91% 10,83% 27,72% 17,00% 19,33% 28,33% 18,85% 17,37% 15,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,93% 59,58% 72,78% 75,91% 74,64% 80,42% 78,58% 66,22% 81,99% 82,61%
Rörelsekapital/omsättning 88,22% 85,53% 84,07% 74,53% 69,49% 44,44% 30,61% 24,16% 25,01% 15,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,97% 77,72% 77,47% 68,35% 69,91% 65,82% 67,17% 58,11% 63,12% 52,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 380,60% 280,67% 309,85% 204,89% 231,61% 170,16% 150,79% 111,45% 134,95% 100,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...